Finlands Juristförbunds femte juristdagar ägde rum d. 27—28 maj 1949. Till dem hade inbjudits dommer Gerhard Jensen från Danmark, høyesterettsjustitiarius Paal Berg från Norge samt hovrättspresidenten Joel Laurin och stadsfiskalen Lennart Asplund från Sverige.
    Republikens president J. K. Paasikivi hedrade öppningshögtidligheten i universitetets solennitetssal med sin närvaro. Hälsningstalet hölls av universitetskanslern Antti Tulenheimo. De skandinaviska gästerna framförde hälsningar från resp. länders jurister till juristerna i Finland. Hovrättspresidenten Laurin höll ett intressant föredrag: »Erfarenheter beträffande tillämpningen av Sveriges nya lagstiftning om bevisning. Hörande av vittnen, parter och sakkunniga». Vicehäradshövdingen Lauri Castrén, biträdd av vicehäradshövdingen fru Kielo Aura, förrättade utdelning av juristringen till 30 jurister, som avlagt examen under åren 1948—1949. Samma kväll sammanträdde Suomalainen Lakimiesyhdistys, varvid föreningens hedersmedlem høyesterettsjustitiarius Berg höll ett föredrag om »Høyesteretts prøvningsrett når det gjelder lovligheten av administrative avgjørelser og grunnlovsmessigheten av lov».
    Programmet för följande dag upptog bl. a. ett föredrag av prof. Tauno Tirkkonen om förberedande behandling av tvistemål. Ett diskussionstillfälle hade anordnats för meningsutbyte i anledning av detta föredrag och presidenten Laurins föredrag. Juristdagarna avslutades på kvällen med en fest å restaurang Fiskartorpet.

S. Y.

 

    Den nordiska sjömanslagstiftningen. Under dagarna d. 14—23 nov. 1949 sammanträdde i Rättvik delegater för Danmark, Finland, Norge och Sverige för revision av de nordiska sjömanslagarna. Delegationerna voro sammansatta av representanter för resp. regeringar samt för redare-, befäls- och sjömansorganisationerna i de olika länderna. Ordf. för den danska delegationen var prof. Kristian Sindballe, för den finska förvaltningsrådet Rudolf Beckman, för den norska overrettssakfører M. Bjerkholt och för den svenska justitierådet Emil Sandström. Dessutom deltogo från svensk sida kommerserådet Gunnar Böös och förre ordf. i landsorganisationen August Lindberg. Såsom konferensens generalsekreterare fungerade hovrättsassessorn Anders Lindstedt samt såsom dansk sekreterare cand. jur. A.
    Bache, som finsk vice häradshövdingen Olof Ojala och som norsk byråchefen i industridepartementet H. Th. Knudtzon.
    Konferensens förhandlingar leddes av justitierådet Sandström.

 

74 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Konferensen var av orienterande natur, varför några egentliga beslut icke fattades. Vid en senare konferens skola lagtexterna redigeras.

R. B-n.