De blandade domstolarna i Egypten ha upphört. I enlighet med Montreux-överenskommelsen av 1937 upphörde de blandade domstolarna i Egypten med sin verksamhet d. 14 okt. 1949. Händelsen högtidlighölls med en ceremoni i operahuset i Kairo i närvaro av egyptiske kronprinsen, regeringens medlemmar, beskickningschefer, de blandade domstolarnas medlemmar och egyptiska ämbetsmän.
    Efter lagmannen Hugo Wickströms avgång var revisionssekreteraren Torsten Salén den ende svenske ledamoten av de blandade domstolarna.
    Enligt meddelande från svenska beskickningen i Kairo har ännu inte all utländsk jurisdiktion upphört i Egypten. Sålunda äro brittiska undersåtar, tillhörande den brittiska krigsmakten inom Suez-kanalzonen, och deras familjemedlemmar m. fl. tillsvidare underkastade brittisk domsrätt i stället för egyptisk.

B. L.

 

    International Institute for the Unification of Private Law håller i juli 1950 en internationell kongress i Rom. Institutets upprop med inbjudan till deltagande återfinnes i h. 9/1949 på omslagets s. 3.

 

    Presidentskifte i Åbo hovrätt. Presidenten i Åbo hovrätt, friherre Albert Alexander von Hellens har beviljats avsked från sitt ämbete räknat från d. 22 nov. 1949 då han fyllde 70 år. Till hans efterträdare, räknat från d. 1 jan. 1950, har utnämnts justitierådet Filip Jaatinen.
    Presidenten von Hellens hade beklätt ämbetet sedan d. 1 juni 1930. Han hade efter avlagd rättsexamen och tingstjänstgöring börjat sin tjänstemannabana såsom sekreterare vid domkapitlet i Åbo åren 1903—1919. Åren 1917—1918 var han t. f. landshövding dels i Åbo och Björneborgs län, dels i Kuopio län. Han blev 1919 landshövding i Tavastehus län och utnämndes i början av år 1930 till justitiekansler, vilket ämbete han dock inom kort lämnade för att tillträda presidentposten. Han var inrikesminister 1920 samt justitieminister 1922 och 1924—25.
    Presidenten Jaatinen är född i Tyrvis 1897, avlade rättsexamen 1922 och blev v. häradshövd. 1925. Han antogs 1918 till extra landskanslist och 1922 till extra föredragande vid länsstyrelsen i Nylands län. Han började 1926 tjänstgöra i högsta domstolen såsom extra tjänsteman och genomgick graderna såsom notarie och justitiesekreterare tills han 1945 utnämndes till justitieråd. Åren 1939—1945 tillhörde han lagberedningen. Vid Helsingfors universitet har han under de senaste åren meddelat grundkurser i processrätt dels inom statsvetenskapliga och dels inom juridiska fakulteten. Han har tillsammans med prof. Bruno A. Salmiala redigerat de finskspråkiga lagupplagorna 1941, 1944 och 1947.

B. P-n.

 

    Arbetsdomstolen i Finland. Till ordf. i arbetsdomstolen under treårsperioden 1950—52 har förordnats justitierådet Kurt Kaira. Lagfaren ledamot och v. ordf. är fortfarande prof. Arvo Sipilä. Till ledamot med särskild kännedom om arbetsförhållandena har förordnats överinspektören Uuno Nieminen (jfr i övrigt SvJT 1947 s. 145 och 553).

B. P-n.