NOTISER.

 

    Häradsrätternas tingsordningar. Genom kung. 4 nov. 1949 (nr 538) ha meddelats bestämmelser om ändring av de enligt bilaga till kung. 10 juli 1947 (nr 679) fastställda tingsordningarna för häradsrätterna. Ändringarna, vilka träda i kraft 1 jan. 1950, beröra Älvdals och Nyeds, Norra Hälsinglands, Västerbottens mellersta, Piteå, Luleå, Kalix, Torneå, Askims, Hisings och Sävedals, Sunnervikens samt Bräkne och Listers domsagor.
    I fråga om  V ä s t e r b o t t e n s   m e l l e r s t a,   A s k i m s,   H i s i n g s  o c h   S ä v e d a l s   samt   S u n n e r v i k e n s  d o m s a g o r   innebär ändringen endast slopande helt eller delvis (Askimsdomsagan) av de nuvarande sammanträdena med tremansnämnd. Beträffande  Ä l v d a l s   o c h   N y e d s   samt  N o r r a   H ä l s i n g l a n d s   domsagor ha sammanträdesturerna omlagts så, att ett större antal allmänna ting infalla å tingsställe, där behov därav särskilt framträtt, medan minskning inträder å annat tingsställe. I   P i t e å,   L u l e å,   K a l i x  och  T o r n e å  domsagor komma de dubbla sammanträdesdagarna att helt eller i viss utsträckning bortfalla. Vad slutligen angår Bräkne och Listers domsaga, som fr. o. m. 1950 uppdelats på två domsagor,  B r ä k n e   o c h   K a r l s h a m n s   samt  L i s t e r s   o c h  S ö l v e s b o r g s   domsagor, ha för de nya domsagorna helt nya tingsordningar fastställts.

C. G. B.

 

    Aktsystem i inskrivningsärenden. K. M:t har förordnat om införande fr. o. m. 1 jan. 1950 av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden
    25 nov. 1949 beträffande  N e d a n s i l j a n s   domsaga;
    2 dec. 1949 beträffande  N o r r a   M ö r e   o c h   S t r a n d a  domsaga;
    9 dec. 1949 beträffande  Å s e,   V i s t e,   B a r n e   o c h   L a s k e  domsaga; samt
    16 dec. 1949 beträffande  S y d ö s t r a   H ä l s i n g l a n d s   domsaga samtstäderna  S ö d e r t ä l j e   och   U p p s a l a.
    Under år 1949 har beslut om övergång till aktsystem meddelats i fråga om 5 domsagor och 3 städer. Fr. o. m. år 1950 tillämpas aktsystem i inskrivningsärenden i 110 domsagor och 28 städer med egen jurisdiktion. (95 resp. 58 % av samtliga.) Realaktsystem förekommer i Stockholm, Göteborg och Norrköping; i övrigt användes det kronologiska aktsystemet (senaste översikt se SvJT 1947 sid. 232).

C. G. B.

 

    Isländsk gästföreläsare. Professorn i rättshistoria vid Islands universitet ólafur Lárusson, Reykjavik, föreläste d. 2 dec. 1949 vid Stockholms högskola och d. 6 i s. m. vid Uppsala universitet på svenska över ämnet »Rättsutvecklingen på Island».
    Vid föreläsningen i Stockholm hälsades prof. Lårusson av stats- och rättsvetenskapliga fakultetens dekanus prof. J. E. Almquist i ett anförande som berörde samma gamla isländska lagar varom prof. Lárussons föredrag handlade.
    SvJT hoppas bli i tillfälle att publicera prof. Lårussons mycket intressanta framställning.

B. L.