Gerda (Gerd) Amanda Schalling avled d. 7 okt. 1949. Hon var född i Holmestad, Skaraborgs l., d. 9 sept. 1890, avlade studentex. i Göteborg 1908, fil. kand.-ex. i Uppsala 1912 och jur. kand.-ex. där 1922. Sedan 1935 var hon led. av Sveriges advokatsamfund. Hon var föreståndare för Stockholms läns rättshjälpsanstalt.

 

PERSONALNOTISER 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    28 okt. 1949, uppdragit åt revisionssekreteraren Torsten Salén att tillsvidare till 1 juni 1950 verkställa en förberedande utredning rörande de spörsmål som må föranledas av en internationell reglering av bestämmelserna  o m   s k a d a   i   f ö l j d   a v   s a m m a n s t ö t n i n g   m e l l a n   l u f t f a r t y g   ävensom att i övrigt biträda 1945 års lufträttssakkunniga;
    s. d. uppdragit åt fångvårdsstyrelsen att med biträde av sakkunniga utreda frågan om inrättande av  n y   s l u t e n   u n g d o m s a n s t a l t  f ö r   m a n l i g t   k l i e n t e l   samt upprätta de förslag vartill utredningen föranledes (som sakkunniga har departementschefen 18 nov. 1949 tillkallat arkitekten G. Birch-Lindgren, byråarkitekten i byggnadsstyrelsen T. Bunner, byråchefen i socialstyrelsen T. Eriksson, t. f. överläkaren vid Håga sjukhus L. B. Henrikson och undervisningsrådet Hildur Nygren);
    11 nov. 1949 uppdragit åt socialstyrelsen att utreda i vilken utsträckning barnavårdsman bör utses för barn i äktenskap och adoptivbarn samt därmed sammanhängande spörsmål;
    18 nov. 1949 beviljat f. d. hovrättsrådet Allan Björklund entledigande från förordnande att vara sekr. åt 1945 års lufträttssakkunniga ävensom till ny sekr. åt nämnda sakkunniga fr. o. m. 21 nov. 1949 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Karl Sidenbladh.
    Chefen för justitiedepartementet har
    4 nov. 1949 tillkallat landssekreteraren i Malmöhus län S. Ch. G. Wetterlundh att såsom sakkunnig, jämte 10 mars 1949 utsedda sakkunniga, på kallelse av ordf. i   1 9 4 9   å r s   u t l ä n n i n g s k o m m i t t é, presidenten S. Wieslander, deltaga i överläggningar med kommittén.

    Inrikesdepartementet. Chefen för inrikesdepartementet har 11 nov. 1949 uppdragit åt hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Sven Ekblom att fr. o. m. 21 nov. 1949 vara bitr. sekr. åt  1 9 4 6  å r s   k o m m u n a l l a g s k o m m i t t é.

    Strafflagberedningen. Chefen för justitiedepartementet har uppdragit åt strafflagberedningen att verkställa de utredningar rörande ungdomsbrottsligheten och den villkorliga domen ävensom förebyggande av brott och behandlingen av brottslingar i övrigt om vilka begäran framställts eller kan komma att framställas av   F ö r e n t a   n a t i o n e r n a   eller av   I n t e r n a t i o n e l l a   s t r a f f r ä t t s-  o c h   f å n g v å r d s k o m m i s s i o n e n. Vid handläggningen av dessa ärenden skall beredningen bestå förutom av ordföranden, f. d. presidenten Karl Schlyter, av tre ledamöter eller sakkunniga, därvid riksåklagaren Maths Heuman skall deltaga i frågor rörande ungdomsbrottslighet och överdirektören Hardy Göransson i frågor rörande villkorlig dom.

    Högsta domstolen. K. Maj :t har 4 jan. 1950 till justitieråd fr. o. m. 9 jan. 1950 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Söderlund.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har till revisionssekreterare utnämnt
    11 nov. 1949 hovrättsrådet i Göta hovrätt Arvid Lüzell och tingsdomaren i Södertörns domsaga Nils Dillén, båda fr. o. m. 1 jan. 1950;
    16 dec. 1949 assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Hans Andersson och assessorn i Svea hovrätt Gunnar Fredrikson, båda fr. o. m. 1 jan. 1950.