NATANAEL GÄRDES

 

TRYCKTA SKRIFTER.

 

ARTIKLAR I SVENSK JURISTTIDNING.

 

Den nya vattenlagstiftningen. 1918 s. 295—300.
Vattenlagens fullständigande. 1920 s. 290—295.
Rättegångsreformen. Några synpunkter. 1931 s. 1—16.
Dagsbotssystemet. 1931 s. 251—260.
Rättegångsreformen och hovrätterna. 1932 s. 1—22.
Dagsböterna. 1933 s. 497—511.
Johan C. W. Thyrén †. 1933 s. 305—308.
Anmälan av Gunnar Bendz, Göta hovrätt genom seklerna. 1936 s.96—100.
Den nya tryckfrihetsprocessen. 1937 s. 326—328.
Instansordningen. Några reflexioner. 1937 s. 733—743.
Bevisteori och förhandlingsform. 1940 s. 141—150.
Nya RB:s ikraftträdande. 1944 s. 438—441.
Litispendens och resjudicata i skiljemannaförfarandet. 1945 s. 292—295.
Anmälan av Nils Dillén, Föreläsningar i straffprocessrätt enligt nya RB. 1947 s. 517—520.
Thore Engströmer 70 år. 1948 s. 161—166.
Tryckfriheten. 1949 s. 321—325.
Lagrevisionen. 1950 s. 1—9.

 

ÖVRIGA SKRIFTER.

Den föreslagna nya vattenlagstiftningen ur industriellt-teknisk och social synpunkt. Svenska vattenkraftföreningens publikationer 1918: 7 s. 16—62.
Grunddragen av den nya vattenlagen särskilt med hänsyn till landsbygdens elektrifiering. Svenska vattenkraftföreningens publikationer 1919: 3.
Om vattenregleringens ställning och betydelse i en ny vattenlag särskilt med hänsyn till jordbruksintresset. Lantbruksakademiens handl. och tidskr. 1919, s. 222—235.
Den nya vattenlagstiftningen. NJA II 1919, s. 1—532.
Vattenrätten. Svenska jordbrukets bok I. Sthm 1925, s. 360—453.
Samhället och lagarna. Några reflexioner. Festskrift tillägnad Erik Marks von Würtemberg. Sthm 1931, s. 220—227.
Rättegångsbalken. Minnesskrift ägnad 1734 års lag. Sthm 1934, s. 369—403.

 

858 NATANAEL GÄRDES SKRIFTER.Processreformen i Sverige. Tidsskrift for rettsvitenskap 1939, s. 1—33.
Nya rättegångsbalken. Underrättsförfarandet. Sthm 1947 (tills. m. Ernst Leche, Holger Wiklund och Bengt Lassen).
Nya rättegångsbalken jämte lagen om dess införande. Kommentar. Sthm 1949 (tills. m. Thore Engströmer, Tore Strandberg och Erik Söderlund).
Den ackusatoriska principen enligt nya RB. Festskrift tillägnad Karl Schlyter. Sthm 1949, s. 134—144.
Om särbeskattning av tryckta skrifter ur tryckfrihetsrättslig synpunkt. Svenska tidningsutgivareföreningen. Sthm 1950.

 

AVGIVNA KOMMITTÉ- OCH SAKKUNNIGBETÄNKANDEN

Förslag till vattenlag m. m. Sthm 1917 (som sekr.).
Förslag till ny lagstiftning ang. torrläggning av mark m. m. Sthm 1920 (som ordf.).
Förslag till vattenrättskonvention mellan Sverige och Norge. Prop.1929 nr 236 (som ordf. för sv. sakk.).
Processlagberedningens förslag till ny rättegångsbalk I, II. SOU 1938:43, 44 (som ordf.).
PM ang. särskild lagstiftning rörande rättegångsväsendet till följd av krig eller krigsfara. Just.dep:s promemorior 1940: 1 (som ordf.).
Förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. stats- och kommunalmyndigheterna vid krig eller krigsfara m. m. SOU 1940:23 (som ordf.).
Processlagberedningens förslag till lag om införande av nya rättegångsbalken m. m. I, II. SOU 1944:9, 10 (som ordf.).
Förslag till omorganisation av justitiekanslersämbetet m. m. SOU 1946: 92 (som led.).
Förslag till tryckfrihetsförordning. SOU 1947: 60 (som ordf.).
Lagberedningens utlåtande ang. lagstiftning om gräns mot allmänt vattenområde. SOU 1949:23 (som ordf.).

 

860 INNEHÅLL.