Ur Svensk författningssamling.
    209. Lag 2 juni 1950 ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 269) om fastighetsbildning i stad.
    252. Lag 2 juni 1950 om ändring i kommunalskattelagen d. 28 sept. 1928 (nr 370).
    305. KK 9 juni 1950 ang. tillfälliga ändringar i fridlysningstiderna för vissa djurslag.
    317. KK 9 juni 1950 om ändrad lydelse av 1 § kung. d. 22 okt. 1948 (nr 710) ang. rättsstatistiken.
    355. KK 9 juni 1950 om ändrad lydelse av 2 st. kung. d. 10 mars 1950 (nr 75) ang. ersättning åt expropriationstekniker.
    382. Lag 22 juni 1950 om svenskt medborgarskap.
    404. KK 22 juni 1950 om vad som skall iakttagas vid beredskapstillstånd m. m. (beredskapskungörelse).
    409. KK 16 juni 1950 om upphävande av lagen d. 13 mars 1937 (nr 75) om tvångsuppfostran.
    410. KK 16 juni 1950 om ikraftträdande av lagen d. 30 juni 1947 (nr 300) ang. ändring i lagen d. 6 juni 1924 (nr 361) om samhällets barnavård och ungdomsskydd (barnavårdslag).
    417. KK 9 juni 1950 om ändring i kung. d. 17 juni 1938 (nr 408) ang. skyldighet för domstolar m. fl. att meddela uppgifter till ledning för systembolagens verksamhet.

B. L.

 

    1 Vid denna redogörelses utarbetande ha medverkat hovrättsassessorn ARNE BRUNNBERG beträffande frågor från tredje lagutskottet, hovrättsfiskalen CARL G. PERSSON rörande frågor från andra lagutskottet samt hovrättsfiskalen ULF LUNDVIK såvitt angår vissa av första lagutskottet behandlade spörsmål.