NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 

 

   Vinding Kruse 70 år. Den 30. juli 1950 fyldte professor, dr. juris VINDING KRUSE 70 år og forlader dermed Københavns universitet, hvor han har virket som lærer i 39 år.
    Vinding Kruse blev student 1897 og juridisk kandidat 1905. Efter nogle års virksomhed i justitsministeriet og som sagførerfuldmægtig i København tiltrådte han 1909 en længere udenlandsrejse, der førte ham til Tyskland og England, og ikke mindst opholdet i England fik varig betydning for hans videnskabelige udvikling. Efter sin hjemkomst 1911 blev han knyttet til Københavns universitet som docent i retsvidenskab, og efter 1913 at have disputeret for den juridiske doktorgrad på afhandlingen: »Arbejdets og Kapitalens Organisationer retslig bedømt» udnævntes han 1914 til L. A. Grundtvigs efterfølger som professor i retsvidenskab og overtog dennes fag: tingsretten.
    At Vinding Kruse har haft ualmindelige gaver som akademisk lærer, vil kunne bekræftes af alle dem, som har mødt ham under deres juridiske studium, og det er den langt overvejende del af de nu levende danske jurister. Ingen anden juridisk universitetslærer i hans slægtled har haft en tilsvarende evne til at virke inspirerende på sine tilhørere. I hans forelæsninger og litterære arbejder fandt hans elever de store linier og de vide perspektiver, som de ellers så sjældent mødte i det juridiske stof, og Vinding Kruses egen temperamentsfulde indlevelse i problemerne, hvad enten det drejede sig om respektløs forkastelse af hævdvundne teorier eller om fremsættelsen af nye synspunkter, måtte nødvendigvis finde genklang hos alle juridiske studenter med blot et minimum af interesse for deres fag. Vel erfarede de under deres senere virksomhed i det praktiske retsliv, at de retlige konflikter ikke altid løstes i overensstemmelse med Vinding Kruses opfattelse. Tilbage stod dog det levende indtryk af Vinding Kruses formulering af problemerne og hans behandling af dem og af den indførelse, de derigennem havde fået i den juridiske videnskab. Det bedste vidnesbyrd om fagfællers

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 925og elevers påskønnelse af hans indsats er det store festskrift, hvormed han hædredes på sin 60-årsdag i 1940.
    Som forfatter har Vinding Kruse været uhyre produktiv. Bibliografien over hans arbejder talte allerede for 10 år siden næsten 200 numre, spændende over vidt forskellige områder. Førstepladsen indtages af hans mere end 2,000 sider store »Ejendomsretten», som udkom 1929—33 (2. udg. 1945—46), og for hvilken han fik tildelt den sjældent uddelte Anders Sandøe Ørstedske hædersmedaille i guld. Værket er senere blevet oversat både til tysk og engelsk. Efter 1940 vendte han tilbage til erkendelseslæren, som havde været genstand for hans første litterære arbejde, og i løbet af kort tid udsendte han de store fremstillinger: »Erkendelseslærens og Naturvidenskabens Grundbegreber» (1941), »Erkendelse og Vurdering» (1942), hvortil han 1943 føjede sin omfattende »Retslæren I—II», det mest omdiskuterede værk indenfor hele hans juridiske produktion, præget som det er i stort og småt af sin forfatters personlige opfattelse af, hvorledes den ideale retsorden bør udformes.
    Vinding Kruses evner som lovforfatter har været taget i brug ved udarbejdelsen af vigtige love. Den største indsats på dette områdeyde de han ved sin affattelse af tinglysningsloven af 1926, som radikalt reformerede det nedarvede tinglysningsvæsen og gav dette en tidssvarende udformning, samtidig med at loven indførte betydningsfulde nye materielretlige regler indenfor dansk tingsret. Det seneste udslag af hans virksomhed som lovforfatter er hans 1948 fremlagte forslag til en fælles nordisk lovbog, der har været genstand for indgående sagkyndige vurderinger her i tidskriftet,1 hvorfor en særlig bedømmelse af det ikke skal gives på dette sted. Næppe nogen anden end Vinding Kruse havde turdet påtage sig som enkeltmand at give sig i kast med en opgave af et sådant omfang og tilmed på indeværende tidspunkt, da tanken om en fællesnordisk lovbog har væsentlig færre tilhængere end tidligere. Hvilken skæbne de i udkastet nedlagte tanker vil få, må fremtiden vise; men som udkastet fremtræder, repræsenterer det afrundingen af et betydeligt og særpræget forfatterskab, idet den endelige gennemtænkning af problemerne her har fundet udtryk i udformningen af positive lovbestemmelser for de nordiske lande. At der herved tages ringe hensyn til retstraditionens magt i de enkelte lande, hænger sammen med dybtgående karaktertræk hos forfatteren, der også har fundet udtryk i hans utålmodighed ved betragtningen af de resultater, det nordiske samarbejde på lovgivningens område hidtil har opnået. Vinding Kruse har aldrig hørt til dem, som »går med på at flytte brikker».
    Vinding Kruse fylder 70 år på et tidspunkt, da hans produktionsevne er usvækket og hans vidtspændende interesser lige brændende. Til takken for allt, hvad han ydet gennem den lærervirksomhed, han nu forlader, knytter vi håbet om, at han i sit otium vil fortsætte det forfatterskab, i kraft af hvilket han har opnået sin plads blandt nordens betydeligste retslærde.

Stig luul.

 

    1 1950 s. 321-337 och 879—897.

   59—507004. Svensk Juristtidning 1950.