Riksmarskalken Ekebergssjuttioårsdag. Riksmarskalken Birger Ekeberg blev på sin 70-årsdag d. 10 aug. 1950 föremål för omfattande hyllningar. Bl. a. överlämnades till honomex. nr 1 av den numrerade upplagan av den festskrift som SvJT utgivit till hans ära. Bl.a. genom att tryckningskostnaden bestritts av Esselte och Norstedts har av inkomsterna av försäljningen av festskriften kunnat bildas en fond, benämnd Birger Ekebergs fond. Denna skall stå under förvaltning av Svensk Juristtidnings styrelse och användas för ändamål som excellensen Ekeberg kommer att framdeles precisera. På födelsedagen över lämnades till excellensen ett belopp av 20,000 kronor motsvarande vad dittills influtit. Tillsammans med andra gåvor som överlämnades till jubilaren och som av denne tillfördes fonden utgjorde denna redan vid starten 25,219 kronor och uppsatser:
Carl Gunne pinxit.
Festskriften innehåller följande artiklar

 

Guldberg, Harry. Birger Ekeberg 70 år.
Agge, Ivar. Ett spörsmål rörande åtalspreskription.
Ahrnborg, Bertil. Undervisningsmetoder i amerikansk juristutbildning.
Alten, Edvin. Konvensjonen om internasjonal anerkjennelse av rettigheter i luftfartøyer.
Andenæs, Johs. Konfiskasjon av ulovlig vinning, belyst ved norsk rettspraksis.
Bagge, Algot. Det internationellt privaträttsliga konventionsarbetet på köprättens område.
Benckert, Karl. Några spörsmål angående kravet på skriftlig form vid köp av fast egendom.
Berg, Paal. Missbruk av rett og norsk rettspraksis.
Berglund, Hadar. Med J. G. Richert som advokat.
Borum, O. A. Fideikommissarisk substitution.

 

NOTISER. 927Carlsson, Gustaf. Några reflexioner kring instansordningen.
Eberstein, Gösta. En milstolpe i svensk namnrätt.
Edling, Sven. Ett par spörsmål rörande presumtionen om äktenskaplig börd.
Ekelöf, Per Olof. Om begagnandet av termen rättighet inom juridiken.
Granfelt, O. Hj. Friherre R. A. Wrede såsom civilrättslärare vid Helsingfors universitet.
Hafström, Gerhard. Justitiekanslern och Fersenska mordet.
Hakulinen, Y. J. Konstruktionsspörsmål kring skuldebrevslagarna.
Hedfeldt, Erik. Till frågan om förlagsavtalets reglering i lag.
Hemming-Sjöberg, A. »La guerre des disques». Grammofonskivan ur rättslig synpunkt.
Herlitz, Nils. Nordiskt samarbete inom offentlig rätt?
Holmgren, Kurt. Några spörsmål rörande tvångsclearing.
Honkasalo, Brynolf. Om processbedrägeri enligt svensk och finsk rätt.
Karlgren, Hjalmar. Om handpenningsavtal i samband med köp av fast egendom.
Ljungman, Seve. Oförtjänt värdestegring — ett lagstiftarens dilemma.
Lundstedt, Vilhelm. Några rättssystematiska reflexioner.
Malmström, Åke. Till frågan om grunden för föranvändarrätten inom patenträtten. Några anteckningar och synpunkter.
Matz, S. Några synpunkter på frågan om näringsfrihetsförordningens revision.
Nial, Håkan. Om bevittning av äktenskapsförord.
Olivecrona, Karl. Om skillnaden mellan penningskuld och varuskuld.
Petrén, Sture. Högförräderi och uppror i 1948 års strafflagstiftning.
Petri, Bengt. Lagens väg till folket. Några ord om de författningspublicistiska problemen i Sverige förr och nu.
Rodhe, Knut. Till frågan om förmögenhetsrättens systematik.
Schmidt, Folke. Nationalitetsprincipen och domicilprincipen i svensk internationell privaträtt.
Thomasson, Erik. Ett och annat om bokstav och rättvisa med särskild tanke på avlägsna bygder.
Thornstedt, Hans. Begreppet »motvärn» i strafflagstiftningen.
Trolle, Jørgen. Om retsvirkningerne af omstødelige ægteskaber.
Ussing, Henry. Erstatningsansvar for farlig virksomhed i U. S. A.
Walin, Gösta. Om separationsrätt efter surrogation.
Wetter, Folke. Ärekränkning mot kollektiva enheter.
Wikander, Hugo. Några svenska rättsfall rörande statens ansvarighet för kollisionsskada, vållad av dess krigsfartyg.
Zetterberg, Herman. Riktlinjer för en avveckling av fideikommissen.
Ersman, Britta. Förteckning över Birger Ekebergs skrifter 1904—1950.
    Festskriften kostar i bokhandeln 30 kronor. Prenumeranter å SvJT kunna emellertid erhålla den för 18 kronor vid rekvisition från P. A. Norstedt & Söner, Tryckerigatan 2, Stockholm. Den som så önskar kan erhålla boken inbunden i band av samma utseende som bandet för SvJT för leverans i höst till ett merpris av 19 kronor. Av en numrerad bibliofilupplaga om 200 Fex. säljas ett antal ex. för 50 kronor vid rekvisition från Norstedts.