Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. På begäran av stiftelsens styrelse meddelas att ansökningar om anslag från stiftelsen kunna när som helst inlämnas eller insändas till stiftelsens sekreterare, advokaten Holger Wiklund, adress Sveriges Advokatsamfund, Mästersamuelsgatan 4, Stockholm. Ansökningar avseende innevarande års utdelning från stiftelsen böra om möjligt ingivas   f ö r e   d.   1 5   o k t.   1 9 5 0.
    Angående stiftelsens ändamål hänvisas till notis i TSA 1949 s. 60 (jfr

 

928 NOTISER.SvJT 1949 s. 79). Därav framgår att den till förfogande stående avkastningen må användas bl. a. såsom understöd för rättsvetenskaplig forskning åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor ävensom såsom uppmuntran och understöd för utgivandet av juridiska handböcker och annan juridisk litteratur av intresse för undervisningen inom landet.