Resestipendier till domare och domaraspiranter. Årets riksdag har, med bifall till K. M:ts därom i statsverkspropositionen under andra huvudtiteln framställda förslag (jfr SvJT 1950 s. 152), jämväl för budgetåret 1950/51 beviljat ett reservationsanslag å 10,000 kronor till resestipendier åt domare och domaraspiranter. Ansökning om dylikt stipendium skall göras hos K. M:t före 1 april (se SFS 1946:195). Vid ansökningstidens utgång i år hade framställningar, i allmänhet avseende processrättsliga studier vid danska eller norska domstolar, inkommit till justitiedepartementet från 35 domare och domaraspiranter. (Därjämte hade efter ansökningstiden 4 dylika ansökningar ingått.)
    K. M:t har avgjort ansökningarna 28 april 1950. Därvid tillerkändes 22 sökande, vilka anmält sig inom föreskriven tid, stipendium. Av stipendiaterna voro 8 hovrättsdomare, 1 t. f. revisionssekreterare, 7 stadsdomare och 6 domaraspiranter (hovrättsfiskaler och tingssekreterare).

C. G. B.

    Stipendier till Yale University. Följande har meddelats:
    »Yale University School of Law has recently enlarged its graduate program in the field of international law, and is anxious to attract top-ranking recent law graduates from other countries to the program. Some fellowships are available for outstanding men in the field. Nominations for these awards must be supported by the candidate's law school, with evidence of top status in his academic work.»
    Ansökningsblanketter för dessa stipendier kunna fås från Sverige-Amerika stiftelsen, Grevturegatan 16, Stockholm, mot en avgift av kr. 1: 50, vilket belopp kan insändas i frimärken. Ansökningstiden utgår d. 15 okt.

 

    Lord Chief Justice på besök. Lord Chief Justice of England Rayner Goddard har i sommar besökt Sverige. Besöket var helt privat men lorden fick likväl under sin vistelse tillfälle att besöka Högsta domstolen d. 9 aug. Han mottogs där av fungerande avdelningsordföranden justitierådet Erik Lind, som i ett kort tal hälsade lorden välkommen och redogjorde för HD:s arbetssätt m. m. Lord Goddard besåg därefter HD:s lokaler för vilka han uttryckte sin odelade beundran. Efter besöket i HD voro lord Goddard och tjänstgörande justitieråd justitiedepartementets gäster vid en lunch på restaurang Mosebacke.
    Ett porträtt av lord Goddard — i mera officiellt sammanhang — återges härinvid.

B. L.

    Interneringsnämnden. Enligt interneringsnämndens berättelse för år 1949 har nämnden under åren 1928—1949 (siffrorna för år 1949 angivas i det följande inom parentes) prövat 1,819 (263) mål beträffande ifrågasatt

 

NOTISER. 929förvaring eller internering, därav 36 (2) beträffande kvinnor. Förvaring tillstyrktes av nämnden och ådömdes av domstol i 1,136 (159) mål, därav 20 (0) beträffande kvinnor, tillstyrktes men blev icke ådömd i 104 (21) mål, därav 3 (1) kvinnor, samt avstyrktes i 463 (77) mål, därav 12 (1) kvinnor. Förvaring avstyrktes men blev ådömd i 5 (4) mål, därav 1 (0) kvinna. — Internering tillstyrktes och ådömdes av domstol i 86 (1) mål, tillstyrktes men blev icke ådömd i 2 (0) mål samt avstyrktes i 15 (0) mål, alla beträffande män. Intill utgången av år 1949 har nämnden på prov utskrivit 756 (129) förvarade, därav 25 (4) kvinnor, samt 63 (6) internerade. Av år 1946 på prov utskrivna 82 män och 2 kvinnor ha under första året efter utskrivningen på prov 9 män och 2 kvinnor återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 1 man ådömts tidsbestämt frihetsstraff, under andra året efter utskrivningen på prov 14 män återhämtats eller återintagits och 5 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff, under tredje året efter utskrivningen på prov 3 män återhämtats eller återintagits och 2 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff samt under fjärde året efter utskrivningen på prov 4 män återhämtats eller återintagits och 2 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff. Av år 1947 på prov utskrivna 79 män och 5 kvinnor ha under första året efter utskrivningen på prov 13 män och 1 kvinna återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 3 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff, under andra året efter utskrivningen på prov 6 män återhämtats eller återintagits och 2 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff samt under tredje året efter utskrivningen på prov 10 män återhämtats eller återintagits och en man ådömts tidsbestämt frihetsstraff. Av år 1948 på prov utskrivna 112 män och 3 kvinnor ha under första året efter utskrivningen på prov 22 män och 1 kvinna återhämtats eller återintagits för fortsatt förvaring och 2 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff samt under andra året efter utskrivningen på prov 25 män återhämtats eller återintagits och 9 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff. Av år 1949 på prov utskrivna 125 män och 4 kvinnor ha 34 män och en kvinna återhämtats eller återintagits och 3 män ådömts tidsbestämt frihetsstraff. Vid 1949 års slut utgjorde antalet förvarade 340 män och antalet internerade 11 män. Män, som dömas till förvaring eller internering, intagas i den för ifrågavarande ändamål anordnade anstalten å Hall ävensom i anstalterna i Norrköping, Kalmar och Härnösand samt i Karlstad med kolonierna Orretorp och Ollestad samt i Malmö med kolonien Tygelsjö. Kvinnor, som dömas till förvaring eller internering, intagas i den härför vid centralfängelset i Växjö anordnade säkerhetsanstalten.

Åke Lindqvist.