Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 15 april 1950 med fortsättning i viss angelägenhet d. 9 juni 1950 under ordförandeskap av presidenten Holger Elliot sitt ordinarie årsmöte i Stockholm. Därvid hölls diskussion över ämnet »I vad mån kan hovrättsprocessen förbilligas» (inledningsanförandena och diskussionen refereras ovan s. 476). Till ledamöter i styrelsen valdes från Svea hovrätt: lagmannen Hugo Leijon, hovrättsråden Erik Zethelius, Folke Hägglund och Sture Svensson samt assessorn Erik Ameln med t. f. presidenten Gustaf Lindstedt, hovrättsrådet Gunnar Aquilon och assessorn Torkel Nordström såsom suppleanter; från

 

930 NOTISER.Göta hovrätt: presidenten Joel Laurin, hovrättsrådet Erik Ekstedt och assessorn Lennart Wetterling med lagmannen Olof Löthner och assessorn Ulf Norén såsom suppleanter; från hovrätten över Skåne och Blekinge: presidenten Ivar Wieslander, lagmannen Gunnar Nilsson och assessorn Otto Petrén med hovrättsrådet Curt Bergström och assessorn Sven Ove Svensson såsom suppleanter; från hovrätten för Västra Sverige: presidenten Holger Elliot, lagmannen Hugo Wickström och assessorn Karl Wilhelm Modig med hovrättsrådet Sigurd Wildte och assessorn Wilhelm Stoltz såsom suppleanter; från hovrätten för Nedre Norrland: presidenten Knut Elliot och hovrättsrådet Voldmar Körlof med hovrättsrådet Curt Mellander och assessorn Åke Åkebring såsom suppleanter; från hovrätten för Övre Norland: presidenten Carl Romberg och lagmannen Yngve Kristensson med hovrättsrådet Hugo Henkow och assessorn Bengt Åström såsom suppleanter. Inom styrelsen valdas till ordförande presidenten Holger Elliot. Föreningens medlemsantal uppgick vid 1949 års utgång till 143.