John Henrik David Sandblad avled d. 18 aug. 1950. Han var född i Rydaholm, Jönk. 1., d. 3 aug. 1879, avlade mogenhetsex. i Göteborg 1899, fil. kand.ex. där 1902 samt hovrättsex. i Lund 1905. Efter tingstjänstgöring och advokatverksamhet blev han 1928 civilrådman i Lund. Han innehade ett flertal kommunala uppdrag. 1909—15 var han led. av Sveriges advokatsamfund.

    Sven Wilhelm Ekedahl avled d. 20 aug. 1950. Han var född i Femsjö, Jönköpings 1., d. 19 nov. 1879, avlade mogenhetsex. i Lund 1899 samt hovrättsex. där 1906. Efter tingstjänstgöring öppnade han egen advokatbyrå i Malmö. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1912.

    Axel Ferdinand Napoleon Olsson avled d. 29 aug. 1950. Han var född i Hällestad, Älvsborgs 1., d. 19 juni 1872, avlade mogenhetsex. i Nyköping 1891 och jur. utr.kand.ex. 1897 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i civildepartementet övergick han till advokatverksamhet samt drev sedan 1905 egen advokatverksamhet i Stockholm. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1909.

 

PERSONALNOTISER. 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 16 juni 1950 förordnat dr. jur. Gerhard Simson att tillsvidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag, som departementschefen överlämnar till honom.
    Chefen för justitiedepartementet har med stöd av K. M:ts bemyndiganden tillkallat
    7 juni 1950 borgmästaren i Lund Martin Lembke, tillika ordf., att jämte andra sakkunniga verkställa utredning rörande frågorna huruvida organisationer, som bedriva   p o l i t i s k   p r o p a g a n d a, böra bliva bokföringsskyldiga samt förpliktas att offentligen redovisa sina inkomster och utgifter ävensom huruvida utgivare av periodiska skrifter böra åläggas skyldighet att offentligen redovisa hur skrifterna finansieras.
    7 juli 1950 f. d. justitierådet Sven Bellinder att verkställa utredning av frågan om omorganisation av   f ö r m y n d a r k o n t r o l l e n   i   S t o c k h o l m   samt om meddelande av bestämmelser ang. skyldighet för domstol att verkställa    i n s p e k t i o n   h o  s   ö v e r f ö r m y n d a r e;
    11 juli 1950 borgmästaren i Hälsingborg Lars Gunnar Ohlsson att, så vitt angår frågor avseende   b e h a n d l i n g e n   a v   p s y k i s k t   a b n o r m a   b r o t t s l i n g a r, såsom ledamot av strafflagberedningen deltaga i beredningens arbete;
    14 juli 1950 generaldirektören Allan Nordenstam, tillika ordf., att jämte andra sakkunniga verkställa utredning av frågan om en   r e g l e r i n g   a v   s t r a n d b e b y g g e l s e n   i syfte att såvitt möjligt bevara ur friluftssynpunkt värdefulla strandområden såsom rekreationsplatser för allmänheten ävensom av därmed sammanhängande spörsmål;
    1 sept. 1950 beviljat lagbyråchefen Erik Hedfeldt tjänstledighet fr. o. m. s. d. t. v. för fullgörande av särskilda uppdrag samt förordnat assessorn i Svea hovrätt Torkel Nordström att t. v. uppehålla Hedfeldts byråchefstjänst.

    Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har
    26 juni 1950 tillkallat landshövdingen Per Nyström, ordf., riksdagsledamöterna Märta Boman, Brita Elmén, Hjalmar Nilsson och Adolf Wallentheim, chefen för Lövsta skolhem och yrkesskola Birger Sjödén och docenten

 

PERSONALNOTISER. 933Gunnar Boalt (tillkallad 10 aug. 1950) att såsom sakkunniga verkställa utredning ang.   v å r d e n   v i d   u n g d o m s v å r d s s k o l o r n a;
    14 aug. 1950 tillkallat generaldirektören Ernst Bexelius, ordf., med. lic. Arne Bursell, förbundsdirektören S. Larsson, advokaten Hugo Lindberg, fil. lic. Karl Lindegren, borgarrådet Hjalmar Mehr samt riksdagsledamöterna Elsa Ewerlöf, Helga Sjöstrand och Anna Sjöström-Bengtsson att såsom sakkunniga inom socialdepartementet biträda med utredning ang.   ö v e r s y n   a v   b a r n a v å r d s l a g s t i f t n i n g e n  m. m.