934 PERSONALNOTISER.    Nedre justitierevisionen. K. M:t har till revisionssekreterare utnämnt
    19 maj 1950 assessorn i Svea hovrätt Åke Lundgren fr. o. m. 1 juni 1950;
    16 juni 1950 assessorn i Svea hovrätt Stig Löwenhielm och hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Sven Ekblom, båda fr. o. m. 1 juli 1950;
    22 juni 1950 assessorerna i Svea hovrätt Gösta Hagströmer och Curt Carlon fr. o. m. 1 resp. 15 juli 1950.

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande på stat uppförda revisionssekreterare åtnjöto d. 1 sept. 1950 på grund av offentligt uppdrag ledighet från revisionssekreterartjänsten: F. Rudewall (justitieombudsman), E. Hagbergh (just.dep.), I. Öhman (försvarsdep.), Hj. Nordfelt (just.dep.), S. Åseskog (inrikesdep.), G. Källblad (t. f. rådman i Sthms rådhusrätt), C. Svennegård (v. ordf. i hyresrådet), E. Alexanderson (byråchef i socialstyr.), H. Digman (just.dep.), S.-D. Sanne (inrikesdep.), G. Fredrikson (komm.dep.), S. Ekblom (inrikesdep.), G. Hagströmer (just.dep.) och C. Carlon (statens bränslekomm.). Av de 27 ordinarie revisionssekreterarna voro alltså 13 i tjänst.
    Såsom vikarier för tjänstlediga revisionssekreterare eller eljest såsom revisionssekreterare tjänstgjorde: hovrättsrådet Th. Berg (Göta), assessorn I. Bodewall (Skåne), tingsdomaren B. Sandegren (Södra Roslags doms.), assessorn S. Pontén (Skåne), hovrättsrådet C.-I. Lefwander (Västra Sverige), assessorn Y. Linder (Skåne), tingsdomaren S. Ruhe (Vadsbo doms.), assessorerna B. Dag (Göta), I. Bladh (Skåne) och T. Ahlgren (Göta), hovrättsrådet G. Lindskog (Övre Norrland), assessorerna B. Höijer (Göta), T. Silfverskiöld och B. Marcus (båda Svea), hovrättsrådet C. Mellander (Nedre Norrland), assessorn Kj. Eriksson (Svea), tingsdomaren K. Nilsson (Östbo och Västbo doms.), assessorerna S. Lindquist (Svea), L. Wetterling och U. Norén (båda Göta) samt B. Arnold (Västra Sverige).

    Ny president i Svea hovrätt. Till president i Svea hovrätt efter framlidne presidenten Lindhagen utnämnde K. M:t 22 sept. 1950 justitierådet och ordföranden å avdelning i Högsta Domstolen Harry Guldberg.
    Ett porträtt av presidenten Guldberg finnes återgivet SvJT 1948 s. 398. Till de å samma ställe meddelade data må här ytterligare fogas, att Guldberg 1949 efterträdde justitierådet Stenbeck såsom medlem av SvJT:s redaktion.

    Hovrätterna. K. M:t har
    19 resp. 26 maj 1950 beviljat e. o. assessorn i hovrätten för Västra Sverige Torvald Hellquist och e. o. assessorn i Svea hovrätt Hans Nordström tjänstledighet fr. o. m. 1 juni 1950 t. o. m. 31 maj resp. 15 juni 1952 för tjänstgöring den förre som domare i High Court i Addis Abeba, Ethiopien, den senare såsom Deputy Advocate General där;
    2 juni 1950 till e. o. assessorer förordnat i Svea hovrätt adjungerade ledamoten Folke Nyquist, i hovrätten över Skåne och Blekinge adjungerade ledamoten Per Herman Schunnesson och i hovrätten för Västra Sverige adjungerade ledamoten Frey Björlingson;
    9 juni 1950 till e. o. assessor i hovrätten för Övre Norrland förordnat adjungerade ledamoten Åke Zethræus;
    22 juni 1950 till assessor i hovrätten för Västra Sverige fr. o. m. 1 juli 1950 utnämnt e. o. assessorn i samma hovrätt Wilhelm Stoltz;
    s. d. till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt revisionssekreterarna Gösta Thulin och Gösta Graffman fr. o. m. 1 resp. 15 juli 1950;
    29 juni 1950 beviljat hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Olof Appeltofft avsked från hovrättsrådsämbetet fr. o. m. 1 juli 1950 (försäkringsdirektör) ;
    10 aug. 1950 till assessor i Svea hovrätt utnämnt e. o. assessorn i samma hovrätt Björn Marcus;
    s. d. till e. o. assessor i Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten Gunnar Schnell;

 

PERSONALNOTISER. 935    8 sept. 1950 till assessor i Svea hovrätt utnämnt e. o. assessorerna i samma hovrätt Kjell Ericsson, Karl Sidenbladh och Sten Lindquist;
    15 sept. 1950 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 okt. 1950 utnämnt revisionssekreteraren Ragnar Pihl.
    Svea hovrätt har beviljat e. o. fiskalen Sven Ersman tjänstledighet för enskilda angelägenheter fr. o. m. 1 april 1950.