LITTERATUR.

 

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING

1949.1

 

UPPRÄTTAD AV PROFESSOR IVAR AGGE.

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIKM. M.

Festskrift tillägnad f. d. presidenten, förutvarande statsrådet juris doktor Karl Schlyter den 21 december 1949. (Utg. av SvJT.) Sthm. 413 s. Kr. 25.00. (SvJT 1950 s. 898.)
Hult, Phillips. Om juridiska studier. Upps. Lundequistska bokh. 40 s. Kr. 1.50. — Uppsala univ. årsskr. 1949:5. (SvJT 1950 s. 610.)
Johnsson, Pehr. Östra Göinge domsaga. Broby som tingsplats. Kristianstad. Ö. Göinge domarkansli, Broby. 124 s. Kr. 6.00. (SvJT 1949 s. 677.)
Waldén, Bertil. Askers och Sköllersta tingslag. Minnesskrift. På uppdrag av Askers och Sköllersta tingshusstyrelse utarb. Örebro. (Exp.) 238, (1) s. Kr. 12.50. (SvJT 1950 s. 204.)

ROMERSK RÄTT O. RÄTTSHISTORIA.

Kalmar stads tänkebok. H. 2 (register). Utg. av IVAR MODEER och STEN ENGSTRÖM. Sthm. Svenska fornskriftsällskapet. XXIII s., s. 171—297, (1) s., 6 pl.-bl. & omsl. Kr. 6.00. — Saml. utg. av Svenska fornskriftsällsk. /Ser. 1/ H. 201.
Olivecrona, Karl. Three essays in Roman law. Lund & Khvn. Ejnar Munksgaard. 92 s. DKr 5.00 (SvJT 1950 s. 127.)
Prästerståndets riksdagsprotokoll. På riksgäldskontorets uppdrag utg. av ARNE FORSSELL och ERIK GRANSTEDT. 1. 1642—1660. /Sthm, tr. i/ Upps. /Nord. bokh. /X, 484 s. Kr. 12.00.
Vadstena stads äldsta tänkeböcker (»domboken») 1577 —1610. Utg. av GEORG J. V. ERICSSON.
H. 4. /Eskilstuna, tr. i/ Upps. 1948. /Utg./ S. 369—444 & omsl. Kr. 5.000

PRIVATRÄTT.

Allmänna hyreslagen m. m. Med förklarande anmärkningar utg. av GÖSTA WALIN. (Omarb. uppl. av »Den nya hyreslagen m. m.») Sthm. Norstedt. 295 s. Inb. Kr. 11.50. (SvJT 1950 s. 135.)
Bogren, Gunnar. 1948 års skogsvårdslagstiftning. Lagtext med förklaringar. Sthm. Norstedt. (2), 136 s. Inb. Kr. 7.25. (SvJT 1950 s. 139.)
Hemberg, Jarl. Jaktlag och jaktstadga av den 3 juni 1938. Med komm. 3 uppl. Sthm. Tiden, 164 s. Kr. 3.00.
Hyresregleringen. Kommentar till lagen den 19 juni 1942 om hyresreglering m. m. och lagen samma dag om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m. jämte därtill anslutna författningar. /Utg. av/ HERMAN ZETTERBERG. 2. omarb. uppl. Utg. av ERIK HEDFELDT. Sthm. Norstedt. 384 s. Kr. 18.15. (SvJT 1950 s. 135.)
Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område av den 11 juni 1915. Utg. av TORE ALMÉN och RUDOLF EKLUND. 5 uppl. ombesörjd av RUDOLF EKLUND. Sthm. Norstedt. (2), IV, (1), 184 s. Inb. Kr. 8.75.
Ljungman, Seve. Om prestation in natura. 1. Särskilt vid köp av lös egendom. Upps. 1948. Almqvist & Wiksell. (2), 69, (1) s. Kr. 4.50. (SvJT 1950 s. 522.)
Löwing, Folke. Intrång å kvalificerad allemansrätt. Sthm. Svenska vattenkraftföreningen. 76 s. Kr. 3.80. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 408 (1949: 7). (SvJT 1950 s. 354.)

 

 

 

    1 Förutom arbeten av mindre betydelse hava uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o dyl. (se Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer utg. av Riksdagsbiblioteket), icke kommenterade lageditioner, tidskrifter och tidskriftsuppsatser. 

 
Nial, Håkan. Annonsavtalet. Dess rättsverkningar i förhållandet mellan tidning och annonsörer. Sthm. Norstedt. 87 (1) s. Kr. 7.50. (SvJT1950 s. 130.)
Nial, Håkan. Expropriation och rättssäkerhet. En granskning av förslaget till lag om ändring i expropriationslagstiftningen. Sthm. Norstedt. 37 s. Kr. 1.75. (SvJT 1949 s. 721 o. 1950 s. 212.)
Palmgren, Gunnar. Handelsrättsliga inflationsproblem. Gbg. Gumpert. 37 s. Kr. 4.00. — Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. 1949: 1. — Gästföreläsningar i rättsvetenskap. 1.
Ringdén, Hans-Fredrik. Hyresregleringslagen m. m. Kort redogörelse. Sthm. Hyresgästernas riksförbund /Seelig/. 128 s. Kr. 2.75.
The Stock Corporation Act of 1944. Transl. from the Swedish. Publ. by Aktiebolaget Svenska handelsbanken. Sthm. Sv. handelsb. 184 s. Inb. Kr. 24.00. (SvJT 1949 s. 369.)
Sölvén, Arnold. Nya semesterlagen den 29 juni 1945 med sedermera företagna ändringar och tillägg samt lagen om förlängd semester den 29 juni 1946. Kommentar. 6. uppl. Sthm. Tiden. 176 s. Kr. 3.00.
Österholm, Georg. Svensk rättspraxis i vattenmål. Med register. Sthm. 1948. Fritze. 51, (1) s. Kr. 3.00. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 403 (1948:6). (SvJT 1950 s.609.)
Österholm, Georg. Svensk vattenrätt. En litteraturförteckning. Sthm. Fritze. 16 s. Kr. 2.00. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 404 (1948: 7). (SvJT 1950 s. 609.)
1944 års aktiebolagslag. Inledande översikt. Minneslista angående övergångsbestämmelserna för äldre aktiebolag. Lagtext. Sakregister. 3. uppl. Sthm. Norstedt. 120 s. Kr. 3.75. — Nya lagar.
 
STRAFFRÄTT.
Forsström, Å. G. Register å ansvarsyrkanden i brottmål. Sammanställt 1949. Uddevalla. Bohuslänningens AB. 63 s. Kr. 3.00. (SvJT 1949 s. 677.)
Kinberg, Olof. Behandling av alkoholbrottslingar. Sthm. O. Eklund. 61. (1) s. Kr. 3.25.
Samhällets åtgärder mot lagöverträdare. Orientering med förord av HERMAN ZETTER-
BERG utarb. av IVAR AGGE m. fl. Red. av STIG HILJDING. Sthm. Samhällsförlaget. XI, 206 s. Kr. 10.00. (SvJT 1950 s. 207.)
Sandblad, Henrik. Våra ungdomsfängelser. /Omsl.:/ Tredje sidan. Gbg. Göteborgs handels- och sjöfartstidning. 29, (1) s. Kr. 1.00. (SvJT 1949 s. 368.)
Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om brott mot staten och allmänheten. Utg. av NILS BECKMAN, RAGNAR BERGENDAL & IVAR STRAHL. Sthm. Norstedt. 687, (1) s. Inb. Kr. 26.00. (SvJT 1950 s. 58.)
Strömberg, Tore. Om konfiskation som brottspåföljd. Akad. avh. Lund. Gleerup. XVI, 357 s. Kr. 14.00. — Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 9. (SvJT 1949 s. 515.)
 
PROCESSRÄTT.
Ekelöf, Per /Olof/. Wie man in Schweden Recht spricht. Zürich. Scientia-Verlag. 51 s. — Scientia-Schriften. Geist und Gesetz der Völker und Länder. H. 3. (SvJT 1949 s. 753.)
Friberg, Göte. Nya rättegångsbalken. Kommentar för polismän. /Under medverkan av JOÉL LAURIN./ Hälsingborg 1948. Förf. VIII, 100 s. Kr. 3.25.
Leche, Ernst, & Rudholm, Sten. Handbok för nämndemän. Rättegången i häradsrätt och rådhusrätt. Sthm. Norstedt. 82 s. Kr. 3.00. (SvJT1949 s. 453.)
Nya rättegångsbalken jämte lagen om dess införande. Med kommentar. Utg. av N. GÄRDE, THORE ENGSTRÖMER, TORE STRANDBERG, ERIK SÖDERLUND. Sthm. Norstedt. 946 s. Inb. Kr. 34.00.
Welamson, Lars. Om brottmålsdomens rättskraft. Akad. avh. /Sthms högsk. /Sthm. Nord. bokh. 284. s. Kr 14.00. (SvJT 1950 s. 51.)
 
STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT (INKL. FINANSRÄTT).
Böös, G. 1948 års sjöarbetstidslag. Kommentar. /Pärmtit.:/ Sjöarbetstidslagen. Sthm. Norstedt. 162 s. Inb. Kr. 8.50.
Elmér, Åke. Den svenska arbetslagstiftningen. /Lund, tr. i/ Malmö. Gleerup. 168 s., 1 tab. Inb. Kr. 3.50. — Gleerups böcker för yrkesundervisning. 2.
Fastighetsindelningen och dennas betydelse för folkbokföringen.
 

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1949.

Översikt utarb. av GUNNAR PALM i samråd med statistiska centralbyrån. Sthm. Stat. centralbyrån. 68 s., bil. 17 s. — Kungl. statistiska centralbyrån, Riksbyrån för folkbokföringen. Cirkulär nr 23 (juni 1949). (SvJT 1949 s. 675.)
Forsberg, Nils. Konsumtionsskatterna. /Omsl.:/ Varuskatt, försäljningsskatt, pappersskatt m. fl. Sthlm. Tiden. 29 s. Kr. 1.50.  
Geijer, Erland, Rosenqvist, Eric, /&/ Sterner, Harry. Skattehandbok. Sthm. Norstedt. VIII, 740, 440 s. Inb. Kr. 37.50. (SvJT 1949 s. 368.)
Grimlund, Bengt E. Hur Danmark styres. Sthm. Bonnier. 67 s. Kr. 2.05.  —Studentföreningen Verdandis småskrifter. 493.
Hammarlund, K. O. Riksdagsåhörare. En äventyrlig nyhet från Karl Johans tid. Sthm. Norstedt. 211, (1) s. Kr. 8.50.
Herlitz, Nils. Föreläsningar i förvaltningsrätt. 3. Förvaltningsrättsliga plikter. Sthm. Norstedt. 626 s. Kr. 23.25.
Höjer, Karl J. Social welfare in Sweden.Publ. by The Swedish institute. Sthm. Forum. 154 s., 1 kartbl. Kr. 6.50.
Kommunallagarna jämte redogörelse för 1948 års kommunallagsreform. Utg. av NILS EKBLOM. Sthm. Norstedt. 63, 208 s. Kr. 10.00. (SvJT 1950 s. 135.)
Kommunallagarna med ändringar och rättsfall t. o. m. år 1948. /Av Svenska stadsförbundet ombesörjd edition./ Sthm. Norstedt. 208 s. Kr. 4.25. (SvJT 1950 s. 135.)
Kontrollera skattsedeln! Sthm. Skattebetalarnas fören. /Seelig./ 9, (1) s. Kr. 0.40. — Meddelanden från Skattebetalarnas förening. 109 (1949: 3).
Lagerroth, Fredrik. Tyskt och nordiskt i Danmarks författningsutveckling 1660—1849. Till 100-årsminnet av junigrundlovens tillkomst. Lund. Gleerup. VIII, 188 s. Kr. 7.50. — Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen. 34.
Lundevall, Adolf. Skattehandbok. Författningstext i dess lydelse 1 jan. 1949 med kommentar och rättsfall. Utg. av Statens nämnd för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer. Sthm. Nord. bokh. i distr. VIII, 599 s. Inb. Kr. 12.00.
Michanek, Ernst. Socialboken. Sthm. Tiden. 285 s. Kr. 4.75.

Nordin, John. Den allmänna arbetstidslagen. /Sthm., tr i/ Upps. /Seelig. /47 s. Kr. 1.25.
Ohlon, Sven Em. Hur skall jag deklarera samt beräkna och betala mina skatter? Ny uppl. med senaste bestämmelser. Upps. 1948. Lindblad. 54 s. Kr. 1.10.
Olsson, John. Nöjesskatten. /Handledning vid tillämpning av 1945 års författningar . . ./ Suppl. 1. Sthm. 1948. /Landskommunernas bokförl. Seelig./ (2) s. Kr. 0.25.
Petrén, Gustaf. Om offentligrättslig användning av våld mot person. Akad. avh. /Upps./ Sthm. Inst. för offentlig och internationell rätt. /Fritzes hovbokh. i distr./ XXV, 311 s. Kr. 15.00. — Skrifter utg. av Institutet för offentlig och internationell rätt. 7. (SvJT 1949 s. 670.)
Sandström, K. G. A. Svenska dubbelbeskattningsavtal, i vad de avse skatt å inkomst eller förmögenhet. /Akad. avh. Upps./ Sthm. Norstedt. 735 s. Inb. Kr. 46.00. (

SvJT 1950 s. 

352

.)
Skatte- och taxeringsförfattningarna, sådana de lyda den 1 januari 1949. Till beskattningsmyndigheternas tjänst utg. genom statens försorg. Sthm. Norstedt i distr. 327 s. Inb. Kr. 5.50.
Sköld, Per Edvin. Kommunalkunskap. Jämförande översikt av den kommunala förvaltningen i Sverige. Handledning för kommunalmän. skolundervisning och självstudier. 8. rev. uppl. Sthm. Tiden. 198 s. Kr. 3.25. — Tidens medborgarhandböcker.
Stockholms församlingsdelegerade 1949 jämte en sammanställning av författningar och instruktioner som beröra församlingsdelegerades verksamhet. Utg. av Jerker Victor. Sthm. 168 s. (SvJT 1950 s. 139.)
Strömberg, Håkan. Om rättsförhållandet mellan offentliga anstalter och deras nyttjare. Akad. avh. Lund. Gleerup. XXVII, 483 s. Kr. 16.00. — Skrifter utg. av Juridiska fakulteten i Lund. 10. (SvJT 1949 s. 443.)
Sundberg, Halvar G. F. Kommunalrätt. Allmänna delen. 3. uppl. Sthm. Norstedt. XV, 535 s. Kr. 37.50.
Svenskt socialt lexikon. Huvudred.: KARL J. HÖJER. Biträdande red.: OLLE MELIN. Sthm. Norstedt. VIII, 602 s. Inb. Kr. 25.00.

 

Thylin, Henning. Våra skatter. Handbok i gällande skattesystem. Sthm. Tiden. 170 s. Kr. 3.00.
Tulltaxa med statistisk varuförteckning jämte gällande särskilda import- och exportbestämmelser. 1949 års uppl. Utg. av ERIK BRUZELLI. Sthm. Norstedt. (2) 780, 6 (2) s. Inb. Kr. 18.20.
Utlänningshandbok. Årg. 1949. Utlänningslagen och därmed sammanhängande författningar jämte anvisningar och förklaringar. Utg. av G. LINDENCRONA. Sthm. Norstedt. 74 s. Kr. 4.25.
      Welinder, Carsten. Skatterättens värderingsregler. Sthm. Norstedt. 192 s. Kr. 6.00.
Östlund, Sven, & Lindquist, Carl. Praktisk handbok i deklaration med särskild hänsyn till bokföringsskyldiga. D. 1—2. Sthm. Nord. rotogravyr. 74, (1) s; 48 s. Kr. 3.25, 4.25.

     INTERNATIONELL RÄTT.

Björksten, S. R. Något om handelsrestriktioner från internationellträttslig synpunkt. With a summary in English. Gbg. Gumpert. 33 s. Kr. 3.50. — Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. 1949: 2. — Föreläsningar över utrikeshandelns rättsliga problem. 6.
Carlander, Thor. Internationella handelskammarens förliknings- och skiljedomsförfarande. Sthm. Exportfören. /Seelig./ 32 s. Kr. 2.00.
Giverholt, Helge. Vetorätten i säkerhetsrådet. Sthm. Koop. förb. 32 s. Kr. 0.60. — Världspolitikens dagsfrågor. 1949: 2.
Ränk, Richard. Einwirkung des Krieges auf die nichtpolitischen Staatsverträge. Upps. /Almqvist & Wiksell./ 234 s. Kr. 10.00. — Skrifter utg. av Svenska institutet för internationell rätt vid Universitetet i Uppsala (Harry Ax:son Iohnson-institutet). 8.