Förslag till ändrad flottningslagstiftning. 1946 års flottningsutredning (se SvJT 1946 s. 635 samt 1949 s. 716) har i juli i år avlämnat betänkande med förslag till ny lag om flottning i allmän flottled m. m. (SOU 1950:27). Förslaget åsyftar i första hand en genomgripande omorganisation av flottningsföreningarna, men därjämte innehåller betänkandet bl. a. förslag till åtskilliga ändringar i fråga om fördelningen mellan olika myndigheter av uppgiften att handlägga ärenden rörande de allmänna flottlederna och flottningen däri.
    Flottningsföreningarna bestå nu av dem som under egna märken flottavirke i de allmänna flottlederna. I praktiken har detta lett till att träförädlingsindustrien erhållit ett dominerande inflytande över flottningen, medan övriga skogsägare i stort sett ställts utanför. Enligt utredningens förslag skola utom de flottande även skogsägarna i en flottleds tillförselområde vara medlemmar av flottningsföreningen. Som beslutande organ i denna ersättes den nuvarande flottningsstämman av en på tre år i sänder utsedd ombudsförsamling, benämnd flottningsfullmäktige. Fullmäktiges ordförande avses skola vara en opartisk företrädare för allmänna intressen och utses av länsstyrelsen. Utredningen framhåller önskvärdheten av att häradshövdingar äga rätt att åtaga sig detta uppdrag. Då förbud häremot uppställes i statens allmänna avlöningsreglemente, förordar utredningen sådan ändring i detta att häradshövding blir oförhindrad åtaga sig uppdrag som ordförande i flottningsfullmäktige.
    Omorganisationen av flottningsföreningarna leder till att de rättigheter och skyldigheter gentemot utomstående vilka nu tillkomma de flottande överflyttas på föreningarna. Gällande begränsning av flottningsförenings rätt att fatta beslut och ingå avtal med verkan även för kommande års flottande undanröjes.
    Beträffande handläggningen av flottningsärenden föreslår utredningen att avgörandet av åtskilliga frågor överflyttas från länsstyrelse till vattendomstol. De allmänna domstolarnas nuvarande befattning med flottningsfrågor, vilken omfattar prövning av klandertalan mot vissa beslut av flottningsförening samt bestämmande av ersättning för flottningsskada, skall enligt förslaget helt upphöra och övertagas av vattendomstolarna. Med hänsyn till den vid vattendomstolarna redan rådande disproportionen mellan antalet ordinarie och icke ordinarie befattningshavare med domaruppgifter samt till de ökade arbetsuppgifter som tidigare lagts på vattendomstolarna förordarutredningen att frågan om rikets indelning i jurisdiktionsområden för vattenrättsskipningen snarast möjligt tages under omprövning.

 

996 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    I fråga om flottningskostnadernas fördelande bygger utredningens förslag på samma huvudprinciper som nuvarande bestämmelser. Större hänsyn skall dock kunna tagas till skogsvårdens behov än gällande lag medger. Det skall även bli möjligt, att, när så finnes påkallat, tillämpa fördelningsmetod som medför minskad kostnad för virke som flottas lång väg.
    Den nya lagstiftningen föreslås skola träda i kraft d. 1 jan. 1952.

L. K.