Ny medborgarskapslag. D. 22 juni 1950 utfärdades lag (nr 382) om svenskt medborgarskap. Den träder i kraft d. 1 jan. 1951 och ersätter 1924 års medborgarskapslag. Till grund för den nya lagen ligger ett förslag, som utarbetats av delegerade för Sverige, Danmark och Norge (SOU 1949:45). En redogörelse för förslagets huvudinnehåll har lämnats i SvJT 1949 s. 770 (jfr även s. 998). I lagen saknas motsvarighet till det föreslagna stadgandet om att Kungl. Maj:t under vissa förutsättningar skulle äga fråntaga naturaliserad medborgare hans svenska medborgarskap. I övrigt ha endast mycket obetydliga avvikelser gjorts från de delegerades förslag; se prop. nr 217 och första lagutskottets utl. nr 27.
    I Danmark har d. 27 maj 1950 utfärdats lov om dansk indfødsret. Den överensstämmer i sakligt hänseende med den svenska lagen, bortsett från att föreskrifter om villkoren för naturalisation saknas till följd av att enligt den danska grundlagen naturalisation sker genom lagstiftningsakt. En i Norge framlagd proposition på grundval av de delegerades förslag kommer att behandlas under stortingets höstsession.

T. N.

 

    Lagrådet har nedannämnda dagar avgivit utlåtanden över följande lagförslag.
    Maj 17. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 17 juni 1948 (nr 329) om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet, lag ang. ändring i lagen d. 30 juni 1947 (nr 324) om kronans förköpsrätt, lag ang. ändrad lydelse av 2 § lagen d. 22 dec. 1943 (nr 884) om arrendators förköpsrätt. Föredragande: rättsavd.chefen Sven Strömberg.
    Juni 19. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ lagen d. 30 juni 1948 (nr 495) om avgifter till välfärdsanordningar för sjöfolk i hamn. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn Arne Brunnberg.
    Juni 27. Förslag till lag om ändring i lagen d. 3 sept. 1939 (nr 608) om enskilda vägar. Föredragande: revisionssekreteraren Hugo Digman.
    Okt. 2. Förslag till lag om utövande av tandläkarkonsten. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn Liss-Eric Björkman.
    Okt. 12. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 3 jan. 1947 (nr 1) om allmän sjukförsäkring. Föredragande: rättsavd.chefen Yngve Samuelsson.

B. L.

 

    Ur Svensk författningssamling.
    423. KK 29 juni 1950 om ändring i kung. d. 1 okt. 1943 (nr 731) om rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt m. m.
    424. KK 29 juni 1950 om ändring i kung. d. 1 okt. 1943 (nr 740) ang.bestridande av kostnader för övervakning av villkorligt dömda.
    425. KK 29 juni 1950 om ändring i kung. d. 17 nov. 1944 (nr 757) ang. bestridande av kostnader för tillsyn över villkorligt frigivna.
    426. KK 29 juni 1950 ang. bestridande av kostnader för tillsyn över dem, som utskrivits på prov från anstalt för verkställighet av ungdomsfängelse, förvaring eller internering m. m.

B. L.