ERIK HEDFELDT. Expropriation för tätbebyggelse. Sthm 1950. Norstedt. 112 s. Kr. 4.75.

 

    Den år 1949 i expropriationslagen införda bestämmelsen om expropriation för tätbebyggelseändamål är kortfattad och för att förstå syftet med och innebörden i densamma är det nödvändigt att beakta de synpunkter som legat till grund. Om lämpligheten av bestämmelsen rådde som bekant starkt delade meningar och även mellan dem, som genomförde bestämmelsen, förelågo vissa nyansskillnader i uppfattningen. Detta har föranlett, att förarbetena till bestämmelsen icke äro alldeles lättillgängliga. I det föreliggande arbetet har lagbyråchefen Hedfeldt givit en föredömligt klar och belysande framställning om bestämmelsens innebörd. Vissa särskilt för de kommunala organen värdefulla råd och anvisningar i olika praktiskt betydelsefulla frågor lämnas även. Av värde särskilt för nämnda organ torde ock den framställning om tomträttsinstitutet vara, som ingår i boken.
    Arbetet innehåller vidare en redogörelse för den genom lagändringen införda nya regeln för expropriationsersättningens beräkning. Redogörelsen ansluter sig nära till vad som yttrats i förarbetena och utrymmet har ej medgivit ett djupare inträngande på alla de svåra problem, som äro förknippade med fastighetsvärdering.
    Även för förfarandet har förf. redogjort, därvid dock endast domstolsförfarandet behandlats mera ingående. Härvidlag är särskilt att framhålla, att vissa uppslag framföras om hur man skall kunna komma till rätta med de svårigheter, som — särskilt på den grund att expropriationsteknikerna givits ställning av ledamöter i domstolen — förberedelsen i expropriationsmålen erbjuder.
    Även om det utmärkt klara och mycket lättillgängliga arbetet i första hand vänder sig till en större allmänhet, är det av betydande värde också för de jurister, som ha att syssla med expropriationsfrågor. Detta gäller i synnerhet avsnittet om domstolsförfarandet.

 

Slutligen må nämnas, att boken innehåller expropriationslagens fullständiga text i dess nu gällande lydelse även som ett utmärkt sakregister.
O. P.