En rättsvetenskaplig världskongress hölls på föranstaltande av den 1923 grundade Académie internationale de droit comparé under tiden 31 juli—5 aug. 1950 såsom en fortsättning på de likartade kongresser, vilka akadmien anordnade 1932 och 1937. De båda föregående kongresserna ägde rum i Haag (se om dessa SvJT 1932 s. 408, 495, 1937 s. 438). Årets kongress däremot sammanträdde i London och hade förmånen att få utnyttja en rad traditionsrika engelska juristlokaler, framför allt i Lincoln's Inn och Gray's Inn. I kongressen deltogo närmare 200 jurister, representerande inemot 50 länder över hela jordklotet, från de europeiska länderna, USA och de sydamerikanska staterna till Iran, Indien, Japan m. fl. Många långväga gäster hade tidigare deltagit i International Bar Association's kongress, likaså i London, och åtskilliga av dem kunde sedermera ses också på International Law Association's konferens i Köpenhamn i slutet av aug. Vid akademiens kongress var Sverige företrätt av fem mötesdeltagare med akademiens ledamot prof. Vilhelm Lundstedt i spetsen. Kongressens allt i allo var akademiens outtröttlige ständige generalsekreterare, prof. Elemer Balogh.
    Kongressen öppnades måndagen d. 31 juli i den ståtliga och minnesrika, av gamla juristporträtt prydda Old Hall, Lincoln's Inn. Därvid presiderade den ännu i åttioårsåldern livligt verksamme akademiledamoten prof. R. W. Lee, Oxford, känd specialist på romersk-holländsk rätt. Deltagarna välkomnades av lordkanslern, lord Jowitt, samt Mr. Justice Vaisey. treasurer of Lincoln's Inn. Vid inledningssammanträdet talade också prof. Roscoe Pound (»The Development of American Law and its Deviation from English Law»), Sir Percy H. Winfield (»Foreign Law in Torts»), prof. H. Donnedieu de Vabres (»Les limites de la responsabilité pénale des personnes morales») samt generalsekr. prof. Balogh.
    Själva kongressarbetet var förlagt till sektioner och undergrupper inom dessa. Sektion I omfattade rättshistoria, kanonisk rätt, juridisk etnologi, orientalisk rätt, rättsfilosofi samt rättsstudium och juridisk undervisning; under sistnämnda rubrik behandlades även de internationella rättsliga unifieringssträvandena. Sektion II omfattade civilrätt, internationell pri-

 

152 INTERNATIONELLT OCH UTLÄNDSKT.vaträtt och civilprocessrätt. Sektion III behandlade handelsrätt, immaterialrätt och industriell lagstiftning (inkl. arbetsrätt). Sektion IV slutligen hade såsom sitt område statsrätt, straffrätt och publik internationell rätt. Inom varje sektion diskuterades en rad särskilda ämnen, de flesta av dem av mycket stort intresse. Ämnena behandlades av utsedda generalrapportörer, vilka till sitt förfogande haft i förväg insända specialrapporter från olika länder.
    Såsom redan framgått av det sagda, var programmet mycket omfattande. Icke mindre än 96 frågor avhandlades, varvid i regel ett flertal debatterades samtidigt i olika möteslokaler. För en enskild deltagare blev det därför omöjligt att överblicka det hela. Diskussionerna i de ofta rätt smågrupperna blevo emellertid ofta synnerligen intressanta ehuru ibland så livliga, att det kunde vara svårt att följa dem. De använda språken voro mest engelska och franska, icke minst det senare; dock förekom även tyska och någon gång italienska. De många tryckta eller stencilerade rapporterna bilda, i förening med minnen och anteckningar från diskussionerna, ett förblivande värdefullt material för ett komparativt studium av många problem. Naturligtvis voro också, som alltid vid dylika kongresser, de personliga kontakterna och privata diskussionerna ytterst stimulerande.
    När det gällde frågor, som berörde rättsfilosofi och allmän rättslära, medgav naturligtvis icke tiden, att några mera ingående meningsutbyten kunde ske. Vad som i detta hänseende förekom var huvudsakligen resuméer av olika ståndpunkter, men även detta var betydelsefullt. Den viktigaste svenska insatsen rörde just dylika, inom sektion I fallande frågor. Ämnet I:E:4, »Different conceptions of the relations between law andequity», hade fått två generalrapportörer. Den ene var prof. Hanbury, Oxford, som talade om engelsk equity. Den andre var prof. Lundstedt, Uppsala, som i ett koncentrerat anförande, byggt på en större generalrapport, allmänt behandlade idéerna om rättvisa och billighet inom juridiken. Hans anförande väckte påtagligt stort intresse, icke minst hos amerikanerna. Det hölls vid ett sektionssammanträde, som blev minnesvärt även därför, att vid Lundstedts sida sutto två andra internationellt kända rättsteoretiker, italienaren del Vecchio och amerikanen Roscoe Pound. I samma sektion talade senare även på ett uppmärksammat sätt prof. Olivecrona, Lund, om »The present status of legal philosophy and the science of law in different countries».
    Vid avslutningssammanträdet i Old Hall, Lincoln's Inn, den 5 aug. förekommo — utom tacktal och formella angelägenheter — kortare anföranden av Lord Reid (»The Administration of the Criminal Law in Scotland»), prof. Plucknett (»A Hundred years of Comparative Law»), prof. Koschaker (»Verkauf von Grossgüter»), prof. del Vecchio (»L'unité de l'esprit humain comme base de la comparaison du droit») och prof. Tagayanagi (»The Reception of Foreign Laws in Japan»). Förhoppningar uttalades om en ny kongress om ungefär tre år. Det meddelades, att generalrapporter m. m. komme att så småningom publiceras genom akademiens försorg.
    Det bör måhända till sist nämnas, att akademien i Sverige representeras av en nationalkommitté med prof. Vilhelm Lundstedt som ordf. samt

 

INTERNATIONELLT OCH UTLÄNDSKT. 153proff :a Seve Ljungman, Åke Malmström och Karl Olivecrona som ledamöter. Som sekretariat fungerar Institutet för jämförande rättsvetenskap, Uppsala.

Å. M.