154 INTERNATIONELLT OCH UTLÄNDSKT.    Dödsstraffet avskaffat i Österrike. Genom beslut av österrikiska nationalrådet d. 24 maj 1950 har dödsstraffet avskaffats i Österrike från d. 30 juni 1950.
    Redan en gång tidigare har dödsstraffet avskaffats i Österrike, nämligen i samband med den första republikens tillblivelse i förbundsförfattningen av 1920. När de konstitutionella reglerna år 1934 mer eller mindre upphävdes av den dåvarande förbundskanslern Dollfuss, återinfördes emellertid dödstraffet genom en särskild förordning. Vid den andra republikens bildande 1945 försattes de omedelbart före »Anschluss» gällande bestämmelserna åter i kraft och genom en särskild »Verfassungsgesetz» bekräftade nationalrådet beslutet om dödsstraffets bibehållande.

S. R.

 

    Advokatyrket i Rumänien. I febr. 1950 har utfärdats en förordning om utövande av advokatyrket i Rumänien. I förordningen utsäges att advokterna ha till uppgift att försvara parternas intressen med hänsynstagande till den materiella sanningen och till socialistiska rättsprinciper. Advokatmonopol gäller. Vissa personkategorier kunna inte vara advokater, nämligen förutvarande jordägare eller fabriksidkare, köpmän samt alla som utnyttja eller ha utnyttjat arbetstagares arbetskraft.
    Alla advokater skola tillhöra kollektiva advokatbyråer. Advokaterna ha inte rätt att utöva advokatverksamhet annat än genom dess byråer. Honorarets storlek fastställes i varje särskilt fall av byråns chef; en viss del därav tillfaller den i ärendet verksamme advokaten. En till viss kollektivbyrå ansluten advokat äger inte rätt att förlägga sin verksamhet utanför byråns område utan särskilt tillstånd av justitieministeriet.
    Disciplinär bestraffning kan ådömas advokat som har gjort sig skyldig till handlingar eller uttalanden som äro fientliga mot folkdemokratien.


B. L.

 

    Advokaterna i Tjeckoslovakien och nyordningen. I ett cirkulär från den centrala advokatorganisationen i Prag till de tjeckoslovakiska advokaterna har inskärpts nödvändigheten av att advokaterna äro försiktiga i sitt umgänge med utlänningar. De få inte lov att besvara förfrågningar från utländska representationer om sina individuella förhållanden såsom språkkunskaper, kompetens m. m. Vaksamhet skall iakttagas också när det gäller förfrågningar från utländska firmor, advokater och andra förbindelser.
    På förslag av välfärdsministeriet föreskrives att advokaterna skola i gärning bevisa sin positiva inställning till regeringens konstruktiva politik genom att skicka frivilliga arbetsbrigader för arbete i gruvor, järnverk och skogar under sex månader. Minst 20 lämpliga personer skola skickas efter viss fördelning mellan de lokala organisationerna. Det tillägges att om tillräckligt antal advokater inte frivilligt anmäler sig kommer ett urval att göras genom vederbörande lokalstyrelse.

B. L.

 

    HD:s lokaler efterbildas i Israel. Enligt en uppgift i Judisk krönika nr 18/1950 av advokaten Josef Fischler har den i Tel Aviv i juni 1950 invigda nya domstolsbyggnaden erhållit en inredning av domsalarna som ko-

 

INTERNATIONELLT OCH UTLÄNDSKT. 155pierats på svenska förebilder, närmast inredningen i HD. T. o. m. de här stundom hårt kritiserade »vittnesbåsen» har efterliknats. Trots att processen i Israel väsentligen är av engelsk typ har man givit parterna platser mitt emot varandra på vardera sidan om domarbordet, vittnets plats är isalens mitt framför domarbordet och någon »dock» för den åtalade finns inte.

B. L.