Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Styrelsen har avgivit följande förvaltningsberättelse för tiden från och med stiftelsens tillkomst till och med d. 31 dec. 1949.
    »Stiftelsen grundades genom stiftelseurkund av advokaten Emil Heijne d. 16 nov. 1948.
    I stiftelseurkunden förklarade advokaten Heijne att han önskade under sin återstående livstid själv vara ledamot av stiftelsens styrelse och ordf. i denna, varjämte han till ledamöter av styrelsen i övrigt utsåg justitierådet Hugo Ericsson, prof. Ragnar Bergendal samt advokaterna Axel Nilsson, Alf Lindahl och Holger Wiklund ävensom till suppleanter justitierådet Hjalmar Karlgren, prof. Folke Schmidt samt advokaterna Yngve Schartau och Ivar Glimstedt.
    Sedan advokaten Heijne d. 18 nov. 1948 avlidit, valde styrelsen för Sveriges Advokatsamfund till ledamot av stiftelsens styrelse efter honom advokaten Schartau samt till suppleant i dennes ställe advokaten Bertil Ahrnborg.
    Vid konstituerande sammanträde med stiftelsens styrelse d. 24 nov. 1948 valde styrelsen till ordf. justitierådet Ericsson och till v. ordf. advokaten Nilsson samt utsåg till sjunde ledamot i styrelsen justitierådet Johan Hagander och till suppleant för honom dåvarande revisionssekreteraren, numera borgmästaren i Hälsingborg Lars Gunnar Ohlsson. Sedan justitierådet Hagander utnämnts till överståthållare och i anledning därav avsagt sig uppdraget, har styrelsen d. 10 nov. 1949 till sjunde ledamot valt justitierådet Gunnar Dahlman.
    Herrar Ericsson, Bergendal och Nilsson äro av advokaten Heijne utsedda för livstid eller till dess de själva önska träda tillbaka. Övriga ledamöter och suppleanter äro utsedda för tiden till och med utgången av år 1950.
    Genom gåva av advokaten Heijne vid stiftelsens tillkomst och på grund av advokaten Heijnes testamente har stiftelsen erhållit värdepapper och andra tillgångar till ett bokfört nettobelopp av kr. 637,010:99. Vänner och klienter, vilka önskat hedra advokaten Heijnes minne, hava till stiftelsen överlämnat gåvor å tillhopa kr. 124,200 :—. Sedan i enlighet med stiftel-

 

158 NOTISER.sens stadgar en femtedel av behållna avkastningen kr. 21,894:68 eller sålunda kr. 4,378:94 lagts till kapitalet, uppgick detta d. 31 dec. 1949 tillkr. 765,589:93.
    Av den behållna avkastningen hava fyra femtedelar eller kr. 17,515: 74 överförts till ett konto för till utdelning disponibla medel. Styrelsen har i anslutning till årsdagen av advokaten Heijnes bortgång beslutat utdela följande anslag från stiftelsen: Prof. Åke Malmström såsom ledare för Institutet för jämförande rättsvetenskap vid Uppsala universitet, till utbyggnad av institutets bibliotek, utgivande av bibliografi m. m. 5,000 kr., doc. Svante Bergström, Uppsala, för studier i Bern av vissa frågor inom immaterialrätten 2,200 kr., Föreningen för utgivande av Förvaltningsrättslig Tidskrift såsom bidrag till kostnaderna för tidskriftens utgivande under år 19502,000 kr., advokaten Walter Klein, Hälsingborg, för utgivande av en handbok i forensisk psykologi 2,000 kr., byråchefen vid riksåklagarämbetet Gustaf Persson för studier av brottmålsprocessen i Skottland 2,000 kr., assessorn Bo Lagergren, Stockholm, för studier av skatteprocessen i Frankrike och Schweiz 500 kr. samt doc. Ole Westerberg, Stockholm, såsom bidrag till utgivande av ett arbete om statstjänstemännens rättsställning 500 kr., tillhopa sålunda 14,200 kr. Härav hava utbetalats tillhopa 5,500 kr. Å disponibla medels konto kvarstodo alltså den 31 dec. 1949 kr. 12,015:74.
    Beträffande den ekonomiska förvaltningen under den tid förvaltningsberättelsen avser samt beträffande stiftelsens ställning d. 31 dec. 1949 hänvisas i övrigt till följande vinst- och förlusträkning samt balansräkning:
   

 Vinst- och förlusträkning 16 nov. 1948—31 dec. 1949.


Intäkter:

Utdelning å aktier 16,932: 50

Räntor 7,289:68

Kronor 24,222:18

 

Kostnader:

Omkostnader 2,327:50

Överskott: Disponibla medels konto: 4/5 av behållna avkastningen 17,515:74

Kapitalkonto: 1/5 av behållna avkastningen 4,378:94

Kronor 24,222:18
 

Balansräkning d. 31 dec. 1949.


Tillgångar:

Banktillgodohavanden:

Skandinaviska Banken AB, kapitalräkning 150,164:02

Uplands Enskilda Bank AB, d:o 44,352:63

Skandinaviska banken AB, checkräkning 16,567:24 211,083:89

Obligationer:

20 st. Sv. statens premieobligationer 1943 .. 1,000: —

20 st. Sv. statens premieobligationer 1944 1,000: —

55 st. Sv. statens premieobligationer 1946 2,750: — 4,750:—

Aktier:

10 st. i Rosengrens Källare AB 17,000: —

40 st. stam i Stockholms Ensk. Bank AB 13,520: —

151 st. i AB Pripp & Lyckholm 25.217: —

75 st. i Försäkrings AB Skandia 60,375: —

300 st. i Stora Kopparbergs Bergslags AB 101,100: —

150 st. i AB Svenska Kullagerfabriken Ser. A 42.000: —

1,000 st. i Svenska Sockerfabriks AB 81,285: —

200 st. i AB Greby 200,000:

15 st. i Hotell Fjällvidden AB 15,000:— 555,497:—

Fordringar:

Hos AB Greby 45,000: —

Hos Hotell Fjällvidden AB 5,773:99 50,773:99

Kronor 822,104:88


Skulder:

Diverse skulder:

Ev. skuld enligt avtal med advokaten Heijnes dödsbo 43.487:31

Stiftelsens sekreterare: arvode och utlägg 1,011:90 44,499:21

 

NOTISER. 159Till utdelning disponibla medel:

4/5 av behållna avkastningen 17,515:74

Avgår: utbetalda anslag 5,500: — 12,015:74

Kapitalbehållning 765,589: 93

Kronor 822,104:88

 

    Stiftelsens värdehandlingar förvaras i kassafack hos Skandinaviska Banken AB under — förutom lås, vartill banken har nyckel — dubbla lås, beträffande vilka en styrelseledamot har nyckeln till det ena låset och en annan styrelseledamot nyckeln till det andra.
    Stockholm den 20 april 1950.


HUGO ERICSSON.

Axel Nilsson. Ragnar Bergendal. Holger Wiklund.

Yngve Schartau. Gunnar Dahlman. Bertil Ahmborg.»

 

    »Revisionsberättelse för Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning.

 

    Undertecknade, som utsetts att granska Stiftelsens räkenskaper och förvaltning, få rörande granskningen för tiden 16 nov. 1948—31 dec. 1949 avgiva följande berättelse.
    Vi hava tagit del av Stiftelsens räkenskaper, protokoll och andra handlingar, som lämna upplysning om dess ekonomi och förvaltning, samt granskat styrelsens förvaltningsberättelse. Räkenskaperna hava siffergranskats av Bohlins Revisionsbyrå Aktiebolag.
    De i den av oss påtecknade förvaltningsberättelsen intagna Vinst- och Förlust- samt Balansräkningarna överensstämma med Stiftelsens räkenskaper.
    Vi hava icke funnit anledning till anmärkning i avseende å de till oss överlämnade redovisningshandlingarna, Stiftelsens bokföring eller inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen av Stiftelsens angelägenheter.
    Stockholm den 15 juni 1950.
L. T. Bohlin.                                Arne Hasselgren.

Av K. M:t utsedd revisor.          Av Sveriges advokatsamfund

                                  utsedd revisor.»

 

    I anslutning till årsdagen för advokaten Heijnes frånfälle har styrelsen. d. 18 nov. 1950 beslutat utdela följande anslag från stiftelsen: Nordiska Juristmötet i Stockholm år 1951 4,000 kr. såsom bidrag till kostnaderna för tryckning av mötets förhandlingar, advokaten Gunvor Nordholm-Jacobson såsom bidrag till utgivande av ett arbete om familjerättsliga avtal 3,000 kr., professorn Per Olof Ekelöf såsom bidrag till utgivande av svensk upplaga av italienske professorn Altavillas arbete i forensisk psykologi 2,500 kr., Föreningen för utgivande av Förvaltningsrättslig tidskrift såsom bidrag till kostnaderna för tidskriftens utgivande under år 1951 2,000 kr., Institutet för jämförande rättsvetenskap vid Uppsala universitet till fortsatt utbyggnad av institutets bibliotek och utgivande av bibliografi m. m. 2,000 kr., docenten Åke Lögdberg såsom bidrag till utgivande av ett arbete om författarrätt och film 2,000 kr., docenten Alvar Nelson såsom bidrag till utgivande av en rättsvetenskaplig framställning om nådeinstitutet 2,000 kr., Svenska kriminalistföreningen såsom bidrag till kostnaderna för utgivande av De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 2,000 kr., docenten Hans

 

160 NOTISER.Thornstedt såsom bidrag för utländska studier i och för en undersökning om de subjektiva brottsrekvisiten 2,000 kr., docenten Lars Welamson såsom bidrag till utgivande av ett arbete om de principiella förutsättningarna för beviljande av prövningstillstånd vid fullföljd av talan till Högsta Domstolen 2,000 kr., docenten Svante Bergström såsom fortsatt bidrag för studier i Bern i och för ett arbete om auktorsrättens objekt 1,500 kr. samt taxeringsinspektören Erik Torsten Sandblad för studier i utlandet av fransk och internationell skatterätt 500 kr.