Nittonde nordiska juristmötet i Stockholm. Inbjudan till mötet, som hålles d. 23—25 aug. 1951, har intagits å omslaget, s. 2—3, till detta häfte.

 

Statsrådsberedningen.
    K. M:t har 19 jan. 1951 förordnat byråchefen i statens utlänningskommission Gustaf Lindencrona att, räknat fr. o. m. 1 jan. 1951, tillsvidare biträda i statsrådsberedningen med de utredningsuppdrag som till honom överlämnas.

 

    Justitiedepartementet.
    K. M:t har 29 dec. 1950 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Sigurd Dennemark att fr. o. m. 1 jan. 1951 tillsvidare uppehålla en befattning såsom byråchef för lagärdenden i justitiedepartementet (jfr nedan under lagberedningen).

 

Lagberedningen.
    K. M:t har 29 dec. 1950 förordnat t. f. byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, e. o. assessorn i Svea hovrätt Torkel Nordström att fr.o. m. 1 jan. 1951 vara ledamot av lagberedningen. Enligt K. M:ts beslut 12 jan. 1951 skall Nordström jämväl (i st.f. led. av beredn. H. af Trolle) vara beredningens sekreterare. Internordiska lagstiftningsarbetet.

 

K. M:t har bemyndigat
    12 jan. 1951 ordf. i utredningen för lagstiftningen rörande artificiell insemination, statssekreteraren Sven Edling samt utredningens sekreterare förstekanslisekreteraren Bengt Larson att deltaga i överläggningar i Köpenhamn 15—18 jan. 1951 med delegerade frånde övriga nordiska länderna;
    s. d. ärvdabalkssakkunniga (riksmarskalken Birger Ekeberg, justitierådet Gösta Walin och hovrättsrådet Hugo Henkow att. deltaga i överläggningar i Oslo 5—9 febr. 1951 med delegerade från de övriga nordiska länderna.

 

Försvarsdepartementet.
    Chefen för försvarsdepartementet har 22 dec. 1950 uppdragit åt hovrättsrådet i Svea hovrätt Gösta Thulin att verkställa utredning rörande skador å fiske på grund av militär verksamhet.

 

Justitiekanslersämbetet.
    K. M:t har 29 dec. 1950 förordnatamanuensen i justitiedepartementet Eric Brolinson att fortf. under tiden 1 jan.—30 juni 1951 uppehålla förste byråsekreterarbefattningen hos justitiekanslersämbetet.

 

Nedre justitierevisionen.
    K. M:t har
    22 dec. 1950 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 jan. 1951 utnämnt tingsdomaren i Södra Roslags domsaga Bertil Sandegren och hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Björn Widegren;
    29 dec. 1950 förordnat hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Sten Ohlsson, tingsdomaren i Västra Göingedomsaga Stig Rosengren och e. o. assessorn i Göta hovrätt Sture Cederbalk att fr. o. m. 1 jan. 1951 tjänstgöra som revisionssekreterare.

 

Hovrätterna.
    K. M:t har
    22 dec. 1950 till assessorer fr. o. m.1 jan. 1951 utnämnt i Göta hovrätt e. o. assessorn i hovrätten Lennart Wetterling och i hovrätten över Skåne och Blekinge e. o. assessorerna i samma hovrätt Sven Svensson och Ingvar Bladh;
    s. d. till e. o. assessor i Göta hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1951 förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Malte Nilsson.

 

Trycklov meddelat 19/2 1951.