JUSTUS WILHELM HEDEMANN. Schuldrecht des bürgerlichen Gesetzbuchs. 3. Aufl. Berlin 1949. 385 s.

 

    Förestående lärobok av den kände, numera ganska ålderstigne civilisten har, säges det i förordet, till uppgift att göra huvuddragen av obligationsrätten förståeliga för unga studerande. Förf. ådagalägger ock stor skicklighet i framställningen av det delvis hårdsmälta lagmaterialet; man får en åskådlig bild av de centrala rättsreglerna på området. Om en rent elementär lärobok rör det sig emellertid ingalunda. Arbetet är i själva verket innehållsrikt, och på åtskilliga ställen behandlas även komplicerade rättsfrågor. För den som icke förut är insatt i den tyska civilrätten utgör arbetet överhuvud en utmärkt introduktion.
    Av speciellt intresse är, att förf. i olika sammanhang markerar de nya regler, vilka utan annat stöd i lag än det som vissa »generalklausuler» innefatta utbildats i rättspraxis. Uttalanden av Reichsgericht i olika representiva rättsfall, i synnerhet från de två sista årtionden domstolen fungerade, ha inflätats i framställningen.

 

Förf. finner det förvånande och glädjande, hur väl »grundsubstanserna» i den borgerliga rätten trots de gångna årens svåra påfrestningar blivit bibehållna. Detta har, säger han, så mycket större värde, som »damit auch ein Palladium der Rechtseinheit für alle deutschen Zonen und Länder erhalten geblieben ist».

Hj. K.