214 LITTERATUR.SIEGFRIED MATZ. Bidrag till tolkningen av näringsfrihetsförordningen. Sthm 1950. Norstedt. 66 s. Kr. 3.75.

 

    Kommerserådet Matz har i föreliggande bok med stöd av det delvis mycket omfattande rättsfallsmaterial som föreligger behandlat vissa näringsrättsliga spörsmål. Sålunda har han sökt bestämma det i näringsfrihetsförordningen centrala begreppet »näring», utrett vilka lokala begränsningar som gälla i rätten att idka näring samt behandlat åtskilliga, delvis synnerligen intrikata och svårbemästrade problem som anknyta till begreppen torghandel, gårdfarihandel och realisation. Utredningarna ge många goda belägg för hur ålderdomlig den rättsliga regleringen av vårt näringsliv är på flera centrala områden, väsentligen beroende på den omvälvande utveckling vårt näringsliv genomgått under det sekel som förflutit efter näringsfrihetens genombrott.
    Ett av kapitlen, Lokala begränsningar i rätten att idka näring (s. 30—38), har varit publicerat i SvJT 1949 s. 94 ff. B. L.

 

Nordisk tidskriftsöversikt.
    Ugeskrift for Retsvæsen (1950 h. 5—52). Ekspeditionssekretær H. MØLLER-HANSEN ställer (s. 105—116) frågan »Er det for let at blive skilt?» och svarar för sin del ja därpå. Han lämnar en del intressant statistik över hur skilsmässorna fördela sig på grupperna »Efter separation» och »Ægteskabsbrud» d. v. s. § 54 resp. § 59 Ægteskabsloven. Medan skilsmässorna enligt § 54 1921—25 utgjorde 62 % av samtliga och de enligt § 59 21 % voro motsvarande siffror för 1948 47 % och 48 %. Den senare gruppen har ökat mycket starkt såväl absolut som relativt. Utvecklingen beror, säger förf., näppeligen endast på att äktenskapsbrott blivit så mycket vanligare under de senaste decennierna utan snarare på en allmän obenägenhet att avvakta utgången av en separationstid (i förbindelse med en mera utbredd kännedom om möjligheten att snabbare få skilsmässa enligt § 59). I praxis är det ofta så, uppges det, att äktenskapsbrottet åberopas för att snabbare få en skilsmässa som parterna äro ense om att på andra grunder begära. Ofta är den skyldiga parten den som är mest intresserad av skilsmässa, nämligen för att bli i stånd att ingå nytt äktenskap. Det har blivit vanligare att man, sedan man först erhållit separation, söker skilsmässa enligt § 59, därför att man inte vill avvakta separationstidens utgång. Därmed har man nått det mål man befarade vid lagstiftningens tillkomst, nämligen att det har blivit »lettere at komme af med sin kone end med sin lejer». De utvägar förf. diskuterar skola inte här refereras dels m. h. t. att de väsentligen hänföra sig till från svensk rätt avvikande positiv dansk rätt, dels därför att, som förf. själv erinrar, »ægteskabets problemer aldrig vil kunne løses ved lov.» Emellertid må nämnas att förf. också refererar

 

LITTERATUR. 215VINDING KRUSES förslag i »Udkast til en fælles lovbog etc.» men har lika lite sympati därför som SIGRID BECKMAN (SvJT 1950 s. 889). Artikeln har, märkligt nog synes det, inte föranlett någon ytterligare diskussion i årgången.
    De två nyutkomna avhandlingarna om berigelsesgrundsætningen (A. VINDING KRUSE, Restitutioner, och JAN HELLNER, Om obehörig vinst) ha utförligt och erkännsamt recenserats av prof. HENRY USSING (s. 137 ff resp. 187 ff). (Jfr även KURT GRÖNFORS i FJFT 1950 s. 220 ff.) Kritiken är mest positiv i fråga om Hellner, särskilt i fråga om metodiken. Ussing uttalar med den för honom karakteristiska generositeten i fråga om båda verken att de varit till nytta för honom själv i det att de »haft stor værdi for mig selv som hjælp til at nå længere frem mot klarhed» resp. »bidraget til at klare problemerne for mig selv». Också den tredje till samma ämneskrets hörande avhandlingen, SVEN BRAMSJÖ, Om avtals återgång, anmäles av Ussing, dock kortare (s. 254 ff).
    Den danska Straffelovskommissionen har framlagt ett ganska radikalt förslag om ändring av de danska reglerna om »fortabelse af borgerlige rettigheder» som följd av straffdom. Sådan dom skulle enligt förslaget i mycket ringa utsträckning kunna ha dylik verkan. Landsdommer, förutvarande statsadvokat JØRGEN TROLLE (som fortfarande håller på de stora bokstäverna i substantiv och på aa) kritiserar förslaget (s. 233 ff) och menar att det gått för långt. Man märker, säger han, att det är straffrättsfolk som står bakom, de ha sett frågan huvudsakligen ur resocialiseringssynpunkt. Han är rädd för att en lagstiftning efter förslagets linje skulle kunna »vække fornyet Uro om Spørgsmaalet og let afstedkomme en Ændring af Reglerne, som under ugunstige Konjunkturer kan bringe et for stærkt Tilbageslag». Kommissionens formand prof. STEPHAN HURWITZ svarar (s. 304) att Trolle nog höjt sitt varnande finger i den bästa avsikt, men han har varnat åt fel håll. Och här kan man åberopa praktisk erfarenhet. Se på Sverige, som har avskaffat alla påföljder utan att det lett till någon kritik! »Det udstrakte kriminalretlige samarbejde mellem de nordiske Lande skulle gerne bestå i andet end ord. Her er et område, hvor der kan bygges på naboens erfaringer.»