Nordisk Tidskrift for International Ret (1950 h. 1—2). Under rubriken »Overvejelser i Forbindelse med Ophævelsen af en Institution for internationalt Samarbejde» (s. 23 f) lämnar förutvarande ledamoten av blandade högsta domstolen i Alexandria H. G. BECHMANN en intressant redogörelse för de blandade domstolarna i Egypten och deras verksamhet under tiden alltifrån inrättandet 1875 t. o. m. d. 14 okt. 1949 då de — enligt Bechmanns mening tyvärr — upphörde. Erfarenheterna av domstolarnas verksamhet finner han vara utomordentligt goda och det är väl anledningen till att han i ett slutkapitel anger hur de skulle kunna utnyttjas »ved Indstiftelsen afblandede Domstole i andre Lande — hvis den Mening trængte igennem, at saadanne Domstole var ønskværdige». Denna uppsats förekommer på franska tillsammans med en engelsk version av »Menneskerettighederne, de forenede Nationer og Folkeretten» av amerikanaren F. BLAINE SLOANE (s. 69 ff) i de i häftet ingående Acta Scandinavica juris gentium.