Lagstiftningsfrågor vid höstsessionen med 1950 års riksdag. Till höstsessionen med 1950 års riksdag hade uppskjutits ett flertal lagfrågor, delvis av stor omfattning. De mest betydelsefulla av dessa få anses vara den nya fiskelagstiftningen och den i samband därmed stående lagstiftningen om gräns mot allmänt vattenområde. För dessa frågor jämte de följdändringar som i anslutning till de nya lagarna vidtagits i jorddelningslagen, jaktlagen m. fl. författningar lämnas redogörelse på annan plats i denna tidskrift.1 Likaså redogöres särskilt för den omstridda strandlagen2 samt för de ändringar som beslutats i lösdrivarlagen m. m.3
    I anslutning till den nya fiskelagen, ändringarna i lösdrivarlagen ävensom viss annan nytillkommen lagstiftning ha några mindre jämkningar vidtagits i lagen om K. M:ts regeringsrätt.
    Lagen med särskilda bestämmelser om dispositionen av aktiebolags vinstmedel, vilken ägt tillämpning i huvudsak på de tre räkenskapsåren 1947—1949 och innefattat regler om utdelningsstopp och skyldighet att insätta medel å spärrkonto, har icke vidare förlängts. Utdelningsstoppet har sålunda hävts. De å spärrkonto innestående medlen skola enligt en nu antagen lag om frigörande av vissa medel, som innestå på spärrkonto, successivt återbetalas till bolagen inom fyra år.
    I ecklesiastik boställsordning ha vissa ändringar beslutats främst i syfte att bringa de i författningen ingående arrendebestämmelserna i huvudsaklig överensstämmelse med 1943 års sociala arrendelagstiftning. På en punkt kommer dock en betydelsefull skillnad att kvarstå i det att arrendator av ecklesiastikt boställe skall kunna tillförbindas att svara jämväl för större reparationer. — Även vissa andra jämkningar ha vidtagits i boställsordningen. Sålunda ha ändrade bestämmelser antagits rörande boställsnämnds sammansättning samt angående det formella förfarandet vid bestämmande av arrendevillkor m. m.
    Anstånd har åter beslutats med ikraftträdandet av lagen d. 3 jan. 1947 om allmän sjukförsäkring. Enligt sin ursprungliga lydelse skulle

 

1 Se nästa h.

2 Jfr s. 224.

3 Jfr s. 221.

 

224 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.lagen träda i kraft d. 1 juli 1950. År 1948 framflyttades tidpunkten till d. 1 juli 1951. På förslag av K. M:t har riksdagen nu beslutat att lagen skall träda i kraft å tid, som statsmakterna framdeles bestämma. Skälet till uppskovet är att de ekonomiska betingelserna för sjukförsäkringsreformens genomförande icke nu föreligga.

Ulf Lundvik.