Ur svensk författningssamling 1950.
    497. KK 8 sept. 1950 ang. ändrad lydelse av 2 § kung. d. 19 nov. 1948 (nr 693) om innebörden i rättsligt hänseende av begreppen krigsmakten och krigsman.
    516. KK 6 okt. 1950 om fastighetsregister för stad enligt lösbladssystem.
    523. KK 6 okt. 1950 ang. upphörande av verkningarna i pensionshänseende av dom å straff för ämbetsbrott, m. m.
    524. KK 6 okt. 1950 om upphävande av 3 § kung. d. 18 juli 1942 (nr 702) ang. skyldighet för domstolar m. fl. att meddela uppgifter rörande befattningshavare och förutvarande befattningshavare i statens tjänst m fl. i vissa mål och ärenden.
    595. Lag 1 dec. 1950 om gräns mot allmänt vattenområde.
    596. Lag 1 dec. 1950 om rätt till fiske.
    597—604. Följdförfattningar härtill.
    619. Lag 1 dec. 1950 om ändring i vissa delar av lagen d. 12 juni 1885 (nr 27) ang. lösdrivares behandling.
    639. Lag 15 dec. 1950 om tillfälligt byggnadsförbud inom vissa strandområden.
    655. Lag 15 dec. 1950 om vissa ändringar i ecklesiastik boställsordning d. 30 aug. 1932 (nr 400).

B. L.