Sjölagsändring i Finland. Genom tvenne lagar av d. 30 juni 1950 (nris 319/50 och 320/50) ha stadgandena om redares begränsade ansvarighet undergått ändring så till vida, att den s. k. guldklausulen fr. o. m. nämnda dag tillämpas allenast i förhållande till andra fördragsslutande staters fordringsägare och endast under förutsättning, att vederbörande stat genomfört en motsvarande förmån för finska fordringsägare. Ändringen är betingad därav, att ansvarsbegränsnings- och konossementskonventionens guldklausul icke iakttages i de ledande sjöfartsländerna, enär konventionerna i fråga ej ansetts förplikta därtill. För närvarande torde endast Danmark och Sverige tillämpa nämnda klausul, men avsikten är att även där ändra bestämmelserna om redares begränsade ansvarighet på grundvalen av reciprocitetsprincipen. På grund av penningvärdets fall ha genom den nya lagstiftningen de ansvarighetsbelopp, som erläggas i pappersmark, blivit höjda från 1,500, 18,000 och 200,000 mark till resp. 5,000, 60,000 och 650,000 mark. Vid beräkningen ha följts de i konventionerna angivna penningbeloppen enligt den för pund sterling gällande kursen. På det att en ändring av de nu fastställda ersättningsbeloppen i fall av fluktuationer i penningvärdet skall kunna ske smidigt har till 280 § sjölagen fogats ett nytt 4 mom., enligt vilket de i 14, 86, 122 och 171 §§ angivna beloppen kunna ändras genom förordning. Ett stadgande av liknande innehåll ingår i 7 a § konossementslagen. På grund av det vid ansvarsbegränsningskonventionens undertecknande tillkomna protokollet har stat, som anslutit sig till konventionen, rätt att bestämma en lägre ansvarighet för ägare av fartyg, som icke nyttjas till befordring av personer och äger en dräktighet av högst 300 ton. Av denna rätt har Finland begagnat sig samt fastställt ansvarighetsbeloppet för ton till högst 2,500 mark och för skada å person till högst 5,000 mark. Den i ämnet gällande förordningen av d. 14 dec. 1946 har till följd härav delvis ändrats genom en förordning av d. 24 nov. 1950 (nr 570/50).
    Initiativet till lagstiftningen i fråga har tagits av Comité Maritime International Avdelning Finland.

R. B-n.