Østre Landsret. Da det nu er lykkedes i nogen grad at nedbringe antallet af de ved Østre Landsret henstående retssager, nedlægges fra 1. januar 1951 en midlertidig afdeling. Østre Landsret virker herefter med 11 afdelinger.


Hv.

 

    Københavns Universitet. I sommeren 1950 er dr. jur. Sven Clausen udnævnt til professor i retsvidenskab, idet der er oprettet et ekstraordinært professorat til ham. Professor Clausen er 57 år, kandidat 1917 og har derefter virket som dommerfuldmægtig og i Kreditkassen for Husejerne i København. I 1930 modtog han det Anders Sandøe Ørstedske Prismedaljelegats guldmedalje for en afhandling om negotiable papirer og erhvervede doktorgraden i 1934 på en afhandling om kreditforeningsforhold. Professor Clausen er også uden for juristernes kreds kendt for sine dramatiske arbejder og sin beskæftigelse med nordiske sprogproblemer.
    Som professor Vinding Kruses efterfølger er fra 1. februar 1951 udnævnt byretsdommer, dr. jur. W. E. von Eyben, der er født 1912, og som efter i 1937 at være blevet kandidat blev ansat i justitsministeriet. I 1945 konstitueredes han som byretsdommer og modtog udnævnelse til dommer i 1950. Han har været universitetsmanuduktør 1944—46 og lektor ved Københavns Universitet fra 1946.
    Professor von Eyben erhvervede doktorgraden i 1950 på en afhandling om strafudmåling.

Hv.

 

    Andra huvudtiteln i statsverkspropositionen 1951. Andra huvudtiteln präglas i år ännu mer än i fjol av de bistra tiderna. I enlighet med förslag av den Wärnska besparingsutredningen ha fyra anslag helt strukits, nämligen till Häradsrätterna: Anskaffande av nya fastighetsböcker för landet, till Efterutbildning inom rättegångsväsendet, till Ersättning för förlorad inteckningslösen vid stadsdomstolarna samt till Bidrag till utgivande av författningskommentarer m. m. Särskilt strykningen av efterutbildningsanslaget är mycket beklaglig. Bland dem som varit deltagare i de hittills hållna efterutbildningskurserna torde endast finnas en mening, nämligen att kurserna varit utomordentligt värdefulla.

 

Justitiedepartementet beräknas själv behöva en förstärkning med två extra föredragande i 29 lönegraden och en amanuens för att möta den väntade ökningen i antalet naturalisationsärenden.
    I nedre justitierevisionen beräknas behovet av extra revisionssekreterare minska från sju till sex. Justitieministern har under anslaget Högsta domstolen m. m.: Avlöningar, därunder även NRev förs, nämnt att han inom kort avser att tillsätta en utredning som skall verkställa en översyn av nya RB och anslutande författningskomplex för att åstadkomma förenklingar och besparingar. Han anför att en sådan översyn icke bör rubba grunderna för vare sig förfarandet eller domstolsorganisationen utan främst ta sikte på sådana detaljer, delvis reglerade i administrativ väg, som man — i brist på praktisk erfarenhet — ej från början utformat så som man sedermera, när den nya ordningen varit i tillämpning en tid, funnit lämpligast. I fråga om inre organisatoriska frågor vid domstolarna bör utredningen samarbeta med statens organisationsnämnd. Eftersom utredningen avser ett stort antal delvis helt fristående spörsmål bör utredningsresultatet redovisas successivt. Justitieministern nämner vidare att utan formellt samband med denna utredning redan igångsatts en undersökning genom organisationsnämnden av NRev:s organisation såvitt angår den mera kontorsmässiga delen av revisionens arbete. Meningen är att denna undersökning skall fortsättas med en granskning av hovrätternas och domsagornas motsvarande organisationer.
    Anslagen till Ersättning åt domare, vittnen och parter samt till Kostnader enligt lagen om fri rättegång uppräknas med vardera 200 000 kr. till 2 milj. resp. 1.2 milj. kr.
    Anslaget till resestipendier (10 000 kr.) hade också råkat ut för besparingsutredningens uppmärksamhet. Justitieministern har emellertid lyckats få med det i propositionen.
    Inom fångvården märkes att arvodena till kroppssjukläkare och rådgivande psykiatrer vid fångvårdsanstalterna provisoriskt reglerats och därvid i flertalet fall något höjts samt att 43,000 kr. upptagits till utrustning för två verkstäder. Justitieministern vitsordar att en utbyggnad av konsulentorganisationen är ytterst angelägen men han är »i rådande läge» förhindrad att framlägga något förslag härom.
    Huvudtiteln har numera tagits av riksdagen.

B. L.