234 NOTISER.    Lagberedningen 1950. Under det fortsatta arbetet med revision av jordabalken har beredningen närmare övervägt de materiellträttsliga reglerna om panträtt och tillika diskuterat de inskrivningsrättsliga bestämmelserna härom. Vid överläggningar med sin rådgivande nämnd har beredningen på grundval av två inom beredningen uppgjorda utförliga promemorior behandlat de tilltänkta reglerna om panträtt och inteckning. Utkast till lagtext i dessa ämnen ha upprättats och, efter överläggningarna med nämnden, ytterligare bearbetats. Av beredningen har vidare bl. a. uppgjorts preliminärt utkast till bestämmelser om servitut.

H. af T.

 

    De kungl. kommittéerna. Riksdagsberättelsen till 1951 års riksdag innehåller uppgift om följande förändringar i förhållande till den i SvJT 1950 s. 300 f intagna redogörelsen i fjolårsberättelsen.

 

NOTISER. 235

Av de vid 1950 års början verksamma kommittéerna och sakkunniga inom justitiedepartementet ha fem avgivit betänkanden och därmed efter slutförda uppdrag avslutat sin verksamhet, nämligen 1946 års flottningsutredning (SOU 1950: 27, se SvJT 1950 s. 995), utredningen omny lagstiftning rörande avbetalningsköp (SOU 1950: 42 samt promemoria angående avbetalningssäljares ställning enligt bilansvarighetslagen [stencilerad], se SvJT 1951 s. 224), 1949 års rationaliseringsutredning (SOU 1950: 8), utredningen om anvisningar för bedrivandet av sinnesundersökningar (SOU 1950: 24) samt utredningen om ny sluten ungdomsfängelseanstalt (SOU 1950: 47, se SvJT 1951 s. 155).
    Under 1950 ha inom justitiedepartementet tillkallats 1950 års folkomröstnings- och valsättsutredning (ordf. landshövdingen K. J. Olsson) för att verkställa utredning rörande frågorna om införande av beslutande folkomröstning, om reformering av det proportionella valsystemet vid andrakammarval och om revision av bestämmelserna om stads indelning i valkretsar, utredningen av frågan om formerna för den information som rätten i vissa fall skall lämna juryn i tryckfrihetsmål (ordf. f. d. justitierådet J. N. Gärde), partifinansieringssakkunniga (ordf. borgmästaren C. M. B. Lembke), utredningen av frågorna om omorganisation av förmyndarkontrollen i Stockholm m. m., samt strandutredningen (ordf. generaldirektören B. A. Nordenstam) för utredning av frågan om en reglering av strandbebyggelsen i syfte att såvitt möjligt bevara ur friluftssynpunkt värdefulla strandområden såsom rekreationsplatser för allmänheten ävensom av därmed sammanhängande spörsmål. Utredningen rörande myndigheternas förhållande i den s. k. Kejneaffären verkställes av riksåklagaren M. Heuman under medverkan av särskilt tillkallade utredningsmän.
    Under 1951 beräknas följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet komma att slutföra sina uppdrag: auktorrättskommittén, ungdomsvårdskommittén, utredningen rörande offentliggörande av hemligstämplade protokoll och handlingar i mål rörande spioneri m. m., utredningen rörande vissa ändringar i vattenlagen, sakkunniga för lagstiftning rörande artificiell insemination, utredningen om fördelning av kostnaderna för anordningar vid korsning mellan järnväg och ägoväg, 1949 års utlänningskommitté, utredningen om erfarenheter från det praktiska rättslivet angående giftermålsbalkens tillämpning, 1949 års rättshjälpskommitté, kriminalstatistikutredningen, 1950 års folkomröstnings- och valsättsutredning, utredningen av frågan om formerna för tryckfrihetsjuryns information, partifinansieringssakkunniga, strandutredningen samt utredningen rörande myndigheternas förhållande i den s. k. Kejneaffären.
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement anmärkes följande ur den nya berättelsen. 1. Utrikesdep.: Riksåklagaren M. Heuman, som förordnats att granska en av Israels regering avgiven rapport om mordet på greve Folke Bernadotte af Wisborg, har avgivit utlåtande (stencilerat) i ärendet. 2. Soc.dep.: 1938 års arbetarskyddskommitté har slutfört sitt uppdrag. Socialvårdskommittén och 1948 års förhandlingsrättskommitté beräknas komma att slutföra sina uppdrag under 1951. Under 1950 ha tillkommit ungdomsvårdsskoleutredningen (ordf. landshövdingen P.

 

236 NOTISER.I. Nyström) och barnavårdskommittén (ordf. generaldirektören E. G. Bexelius). 3. Komm.dep.: 1949 års trafiknykterhetsutredning beräknar kunna avsluta sitt arbete under 1951. 4. Finansdep.: Ortsavdragskommitten och 1950 års dissenterskatteutredning ha båda slutfört sina uppdrag under 1950 och avlämnat betänkanden (SOU 1950: 5, SOU 1950: 41). Under 1950 ha tillkommit 1950 års skattelagssakkunniga (ordf. generaldirektören R. B. Dahlgren) och 1950 års budgeträttskommitté (ordf. generaldirektören B. A. Nevrell). Sistnämnda kommitté liksom även 1944 års allmänna skattekommitté, 1944 års nykterhetskommitté, 1949 års uppbördssakkunniga, 1949 års skatteutredning och 1949 års banklagssakkunniga beräknas slutföra sina uppdrag under 1951. 5. Eckl. dep.: 1945 års universitetsberedning samt de sakkunniga för utredning av de juridiska och statsvetenskapliga examina m. m. beräknas komma att slutföra sina uppdrag under 1951. 6. Jor dbr. dep.: 1949 års ägofredsutredning beräknas kunna slutföra sitt arbete under 1951. 7. Inrikesdep.: Under 1950 har arbetet slutförts inom 1947 års landsfiskalsutredning, som avgivit betänkande angående ny landsfiskalsorganisation (stencilerat), samt 1948 års länsstyrelseutredning, vilken avlämnat betänkande angående länsstyrelsernas organisation och ställning inom länsförvaltningen (SOU 1950:28). Under året ha tillkommit 1950 års abortutredning (ordf. borgmästaren S. G. Lutteman) med uppdrag att verkställa översyn av de abortförebyggande åtgärderna samt sakkunniga för översyn av lagen om behörighet att utöva läkarkonsten m. m. (ordf. justitierådet I. Lindell). 1947 års psykopatvårdsutredning samt sakkunniga för översyn av ordningsstadgan för rikets städer m. m. beräknas kunna slutföra sina uppdrag under 1951.

S. R.