Institutet för rättsvetenskaplig forskning har överenskommit med prof. Folke Schmidt att han skall författa ett arbete om tjänsteavtalet. Institutet har vidare tilldelat justitierådet Hjalmar Karlgren ett bidrag till tryckningskostnaderna för ett arbete över ändamålsbestämmelser och stiftelser samt prof. Åke Malmström ett anslag för författande av en systematisk läro- och handbok angående rättsförhållandet mellan föräldrar och barn. Institutet har därjämte lämnat bidrag till den finska juristföreningen»Suomalainen Lakimiesyhdistys» för utgivande av en juridisk bibliografi samt utfäst sig att bekosta översättning till svenska av prof. Tauno Tirkkonens på finska utgivna arbete över skiljemannaförfarandet.

 

    Efterutbildningskursen i rättspsykiatri 1950. Numera erkännes allmänt 1:o att de fåtaliga och över hela landet spridda rättspsykiatrerna ha ett stort behov dels av efterutbildning dels av bättre kontakt med varandra och med den rättspsykiatriska överinstansen, 2:o att rekryteringenav rättspsykiaterkåren behöver stimuleras, 3:o att det är ett statsintresse att dessa behov bli på bästa möjliga sätt tillgodosedda, 4:o. att kurser, man må kalla dem fortbildnings-, efterutbildnings- eller fortsättningskurser, äro ägnade att tillgodose detta syfte, samt 5:o att upprepade korta kurser äro att föredraga framför enstaka längre. När därför rättspsykiatriska föreningen i våras hos medicinalstyrelsen anhöll, att styrelsen ville hos K. M:t hemställa om anvisande av medel för anordnande även under innevarande

 

NOTISER. 237budgetår av en tredagars kurs i rättspsykiatri, ledde detta till att föreningen fick i uppdrag att anordna en sådan kurs i huvudsaklig överensstämmelse med det av föreningen ingivna förslaget till kursplan.
    Kursen ägde rum i Stockholm under tiden d. 1—3 nov. 1950 enligt följande program. Första dagen: demonstration av anstalterna å Hall och Håga med anföranden av anstaltscheferna; överläkaren Kinnmark: Några erfarenheter från arbetet på Håga och Hall; prof. Agge: Utvecklingen på kriminalpolitikens område under de sista decennierna. Andra dagen: demonstration av Barnbyn, Skå, med föredrag av dr Gustav Jonsson; underståthållaren Wahlbäck: Några erfarenheter från arbetet inom sinnessjuknämnden; docenten Sondén: Psykiaterns uppgifter inom fångvården. Tredje dagen: prof. Kinberg: Bristfälligt kända lesionella rubbningar i rättspsykiatriska sammanhang; diskussion om rättspsykiatriska nämndens praxis; i diskussionerna denna dag deltog bl. a. ledamoten av nämnden prof. Jacobowsky. På kvällen tredje dagen hade rättspsykiatriska föreningen årsmöte varvid byråchefen i medicinalstyrelsen Anell redogjorde för den utredning han på justitieministerns uppdrag verkställt om en del läkararvoden inom fångvården. Följande dag hade psykiatriska föreningen årsmöte med flera föredrag av rättspsykiatriskt intresse.
    Programmet för 1950 års kurs skilde sig från föregående års främst däri, att tid denna gång anslagits till diskussion efter föredragen, samt däri, att nu lagts in besök på anstalter. I kursen deltogo 36 läkare, därav 25 rättspsykiatrer. Deltagarna, samtliga anställda i statens tjänst, åtnjöto under kursen oavkortad lön samt erhöllo i förekommande fall resekostnads- och traktamentsersättning. Dessutom fingo ett antal läkare och medicine kandidater åhöra de föredrag som höllos i staden.

Axel Wersén.