Brittisk kommitté på studiebesök i Sverige. D. 21—25 sept. 1950 gästades Sverige av en brittisk kommitté, The Royal Commission on Capital Punishment. Kommittén, som tillsattes i april 1949, har i uppdrag att utreda frågan om inskränkning i tillämpningen av dödsstraffet vid uppsåtligt dödande. Kommittén äger däremot ej att framlägga förslag om dödsstraffets avskaffande. Av kommitténs 12 ledamöter kommo 4, däribland ordföranden Sir Ernest Gowers, som under en lång följd av år innehaft många skiftande offentliga uppdrag, och Sir Alexander Maxwell, tidigare under några år ordförande i Prison Commission. Ledamöterna åtföljdes av två sekreterare. I mars 1950 hade justitiedepartementet till kommittén översänt en promemoria som svar på ett av kommittén utsänt frågeformulär. Syftet med besöket var att erhålla ytterligare upplysningar bl. a. genom att i överensstämmelse med engelska kommittéers vanliga arbetsmetod höra ett antal vittnen. Vid sammanträden inför kommittén hördes justitierådet Beckman, riksåklagaren Heuman, överdirektören Göransson samt professorerna Bergendal och Strahl. I programmet ingick även besök å institutioner inom fångvården.

S. C.

 

    Arbetsdomstolen inför kanadensisk publik. Den stora kanadensiska tidskriften Canadian business har i sitt septemberhäfte 1950 under rubriken »Sweden's way to quell unrest» en mycket erkännsam artikel

 

238 NOTISER.om svenskt näringsliv och Sveriges sociala förhållanden. Där ges en redogörelse för arbetsdomstolens organisation och uppgifter. Vad som förvånat artikelförfattaren, en kanadensare som besökt Sverige för studier, är att AD i så många fall kunnat uppnå enhällighet i sina avgöranden trots att däri sitta representanter från både arbetar- och arbetsgivarparten. »The scene becomes even more extraordinary, when the tribunal, by united judgment, proceeds to levy heavy fines on a corporate employer or a union for transgressing the signed terms of a collective agreement.» Förf. tror inte det skulle vara möjligt att åstadkomma något liknande i Canada. Förklaringen till det lyckade resultatet av AD:s verksamhet finner förf. i Sveriges stora enhetlighet i fråga om befolkning, språk och kultur samt däri att den industriella utvecklingen ägt rum så sent i Sverige: »They never had an eighteenth century industrial revolution as did England.»


B. L.