Tingshusinvigning i Piteå. D. 11 nov. 1950 invigdes Piteå och Älvsby tingslags nya tingshus i Piteå. Förberedelser för bygget vidtogos redan 1943, men först på hösten 1947 började uppförandet av tingshuset, som i mars 1950 var färdigt att tagas i bruk. Kostnaderna för bygget jämte inredning ha uppgått till cirka 700,000 kr. — Invigningshögtidligheterna begynte i tingssalen. Sedan häradsrätten tagit plats vid domarbordet, redogjorde redaktören Sven Dahlberg, vilken en tid fungerat som byggnadskommitténs ordf., för byggnadens tillkomst samt överlämnade å kommitténs vägnar tingshuset till häradsrättens bruk. Häradshövdingen, greve Erik Spens mottog byggnaden å häradsrättens vägnar, varefter presidenten Carl Romberg höll invigningstalet. President Romberg uppehöll sig särskilt vid nämndens stora betydelse för svensk rättsskipning icke minst i de övernorrländska häradsrätterna med deras ofta ofantligt vidsträckta domskretsar samt lyckönskade tingslaget till den ståtliga byggnaden, vilken »utgör ett imponerande vittnesbörd om tingslagets vilja att värdigt fylla sin traditionella uppgift i rättsvårdens tjänst». Sedan presidenten till kansliskrivaren fru Edla Bengtsson, som tjänstgjort 30 år i domsagan, överlämnat medaljen »För nit och redlighet i rikets tjänst», ägde visning av den nyinvigda byggnaden rum. Som avslutning på invigningsfestligheterna gav tingslaget middag på Piteå Stadshotell för ett hundratal inbjudna personer. Härvid avsjöngs en av tingsnotarien Nils Blix-Holmberg författad bordsvisa (melodi »Sjösalavals» av Evert Taube), varur här återges första strofen:


Fordomdags vi fylkades på Tingsholmens ö,

sleto våra tvister inunder bar himmel.

Men det blev för ruggigt där i snö och i tö,

Öjebyn och Älvsbyn sen blev vår miljö.

Årens snabba vingslag

far fram i livets strid

och Pite-Älvsby tingslag

vill följa med sin tid

och resa sig en funkis rättssäkerhetslokal för män från

Norrfjärden, Hortlax och Älvsby och Piteå.


N. B.-H.