LITTERATURNOTISER. 287ÅKE MALMSTRÖM. Om säkerhetsöverlåtelse av fast egendom. Uppsala 1950. AB Lundequistska bokh. (Otto Harrassowitz, Leipzig). 24 s. Kr. 1.00. Uppsala universitets årsskrift 1950:2.

 

    Prof. MALMSTRÖM har i föreliggande skrift, delvis i anslutning till sina egna tidigare fastighetsrättsliga forskningar, behandlat ett ämne som numera måhända inte är av större praktisk betydelse. Efter en redogörelse för äldre rätts syn på problemen refererar förf. några viktigare svenska rättsfall på området och anger slutligen »tänkbara linjer att följa, därest nya säkerhetsöverlåtelser skulle dyka upp och läggas inför domstolarna till bedömning». Han pekar därvid på »en ledande ändamålssynpunkt», nämligen den att vår rätt har en tämligen tillfredsställande fastighetspanträtt i form av inteckning (vilken man får hoppas snart skall bli än bättre) och då finns det ej anledning att genom en särskilt välvillig lagtillämpning underlätta säkerhetsöverlåtelser av fast egendom utan man har all anledning att inta en restriktiv hållning till sådana konstruktioner. B. L.

 

HANS KELSEN. The Law of the United Nations. A Critical Analysis of Its Fundamental Problems. London 1950. Stevens & Sons Ltd. XVII + 903 s. £ 5 5 s. — The London Institute of World Affairs.

 

    Den berömde stats- och folkrättsjuristen HANS KELSEN, vilken som bekant numera är professor i folkrätt vid Berkeley-universitetet i USA har ägnat FN-stadgan ingående studier, och resultatet härav har han redovisat i ovanstående bok, som utgör det stora standardverket i ämnet. Han poängterar i förordet bokens juridiska karaktär: den är inget politiskt aktstycke, den handlar om FN:s »law», inte om dess aktuella eller eftersträvade roll i det internationella maktspelet.
    FN-stadgan är med sina 111 artiklar ett ganska omfattande dokument och dess tolkning är ingalunda i alla delar oomstridd. Det är mycket vanligt att tolkningsfrågor dras upp i debatterna i FN och dess utskott, dock tyvärr alltför ofta i mer eller mindre utpräglat förhalnings- eller sabotagesyfte. Många tolkningsprinciper tillämpas, från den största frihet till den mest advokatyrmässiga bokstavsträldom. Givetvis kan en kommentar vilken som den förevarande, kommer från »ena sidan» inte tänkas övertyga principiella motståndare i den mån dessa icke däri finna belägg för sin förutfattade ståndpunkt, men det hindrar ej att den kan vara till oerhörd nytta för att reda ut begreppen och ställa stadgandena i erforderlig belysning av förarbeten och praxis m. m.
    Innehållet har grupperats i tre avdelningar, om The Purposes of the UN, Organisation of the UN och Functions of the UN. Den senare delen, som upptar huvudparten av boken, har bl. a. ett betydelsefullt kap. (s. 463—545) om The International Court of Justice och ett mindre kap. rörande reglerna om Registration and Publications of Treaties (vilka emellertid ändrats av 1950 års generalförsamling).
    FN-stadgans text och stadgan för internationella domstolen ha bifogats. Arbetets värde förhöjes — som det plägar heta — av dels en utförlig index, dels ock förteckningar över de ställen i boken, där de skilda artiklarna i nyssnämnda stadgor behandlas. B. L.