Lagrådet har nedannämnda dagar 1950 och 1951 avgivit utlåtanden över följande lagförslag.
    1950. Dec. 30. Förslag till lag om ekonomiska föreningar, lag ang. införande av nya lagen om ekonomiska föreningar, lag om ändring i lagen d. 25 apr. 1930 (nr 115) om bostadsrättsföreningar, lag om ändrad lydelse av 1 § bokföringslagen d. 31 maj 1929 (nr 117), lag om ändring av 54 § lagen d. 13 maj 1921 (nr 227) om ackordsförhandling utan konkurs, lag ang. ändring i lagen d. 14 sept. 1944 (nr 705) om aktiebolag. Föredragande: revisionssekreteraren Erik Hagbergh.
    1951. Jan. 16. Förslag till lag om ändrad lydelse av 60 och 193 §§ utsökningslagen. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn B. Alexanderson.
    Jan. 18. Förslag till lag om straff för vissa trafikbrott, lag om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 30 juni 1916 (nr 312) ang. ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik, lag ang. ändrad lydelse av 2 och 18 §§ lagen d.10 maj 1929 (nr 77) om trafikförsäkring å motorfordon. Föredragande: revisionssekreteraren G. Fredriksson.
    Febr. 19. Förslag till religionsfrihetslag, lag om ändring i 4 och 14 kap. GB, lag om ändrad lydelse av 11 kap. 8 § strafflagen, lag om ändring i lagen d. 25 maj 1894 (nr 36 s. 2) ang. jordfästning. Föredragande: lagbyråchefen B. Kjellin.
    Febr. 20. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 29 juni 1945 (nr 420) om semester samt lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med hälsofarligt arbete. Föredragande: chefen för rättsavd. i soc.dep. Yngve Samuelsson.
    Febr. 22. Förslag till lag om ändrad lydelse av 5, 7 och 11 §§ förordn. d. 16 maj 1884 (nr 25) ang. patent, lag ang. ändrad lydelse av 3 och 9 §§ lagen d. 5 juli 1884 (nr 29) om skydd för varumärken, lag ang. ändrad lydelse av 5 § 3 mom. lagen d. 10 juli 1899 (nr 59 s. 1) om skydd för vissa mönster och modeller. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn Otto Petrén.
    Febr. 22. Förslag till lag med vissa bestämmelser om böter och viten. Föredragande: lagbyråchefen Kjellin.
    Mars 6. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 och 3 §§ lagen d. 14 juni 1929 (nr 131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar. Föredragande: rättsavd.chefen Samuelsson.
    Mars 15. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet, lag ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 269) om fastighetsbildning i stad, lag ang. ändrad lydelse av 10 § lagen d. 18 juni 1926 (nr 336) om sammanläggning av fastigheter å landet. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn Petrén. B. L.