DÖDSFALL. 311    Tom Hjalmar Forssner var född i Sthm d. 21 okt. 1874, avlade mog.ex. där 1893 och blev jur. utr.kand. i Uppsala 1900. Han kreerades 1927 av Uppsala universitet till jur. dr honoris causa.

 

    Hans Oppikofer †. D. 19 okt. 1950 avled efter en kort tids sjukdom professorn i rättshistoria, handelsrätt och lufträtt vid Zürichs universitet Hans Oppikofer i en ålder av 49 år. Han blev juris doktor i Basel 1922 och utnämndes efter en lysande akademisk karriär till prof. i Mannheim 1928, Königsberg 1929 och Leipzig 1935. På grund av allt starkare konflikter med de makthavande nedlade han sitt ämbete i mars 1939 och återvände till Schweiz. Blott några få dagar efter hemkomsten kallades han till den lärostol han vid sin bortgång alltjämt innehade. Boktitlar som »Eigentumsgemeinschaften im mittelalterlichen Recht», »Das Unternehmensrecht» och »Die aktuellen Probleme des Luftrechts» ge ett intryck av hans andliga spännvidd. Med den mest ingående rättshistoriska sakkunskap förenade han en djup förtrogenhet med den moderna tidens nyaste rättsliga problem. Ej minst på lufträttens område ha hans insatser varit banbrytande. Sålunda voro de under kriget tyvärr förstörda instituten för lufträtt i Königsberg och Leipzig väsentligen hans verk, och detsamma gäller den nya schweiziska luftfartslagen (SvJT 1949 s. 308). Vissa delar av hans förarbeten till denna lag ha även ställts till den svenske lagstiftarens förfogande. Vid sin bortgång har han hyllats som en av sitt lands främste.
K. G.

 

    Jacob Embleton Sundberg avled d. 7 sept. 1950. Han var född i Fors, Jämtl. l., d. 22 juli 1862, avlade mogenhetsex. i Härnösand 1881 och hovrex. i Uppsala 1889. Han blev vice häradshövding 1893 och stadsnotarie i Sundsvall 1908. Från 1913 och till pensionsåldern var han civilrådman vid rådhusrätten i Sundsvall.

 

    Ragnar Adolf Öhman avled d. 8 sept. 1950. Han var född i Stockholm 1898, avlade studentex. i Djursholm 1916 och jur. kand.ex. i Stockholm 1921. Efter tingstjänstgöring i Ovansiljans domsaga ägnade han sig från 1924 åt advokatverksamhet i Stockholm. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1927.

 

    Johan Lillieros avled d. 20 sept. 1950. Han var född i Borås d. 23 febr. 1886, avlade mogenhetsex. i Växjö 1904 och jur. kand. ex. i Uppsala 1909. Han var 1910—1919 amanuens i ecklesiastikdepartementet. 1922 blev han civilassessor och 1930 rådman i Stockholms rådhusrätt. 1935 utnämndes han till krigsdomare vid Vaxholms kustartilleriregemente.

 

    Birger Andreas Barre avled d. 27 sept. 1950. Han var född i Högsbo, Gävleb. l., d. 24 sept. 1889, avlade mogenhetsex. i Gävle 1907 och jur. kand.ex. i Stockholm 1912. Efter tingstjänstgöring i Södertörns domsaga ägnade han sig åt advokatverksamhet och innehade sedan 1919 egen advokatbyrå i Stockholm. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1917. Han utnämndes 1916 till v. hovauditör och 1937 till hovauditör.

 

    Nils von Dardel avled d. 30 okt. 1950. Han var född i Stockholm d. 7 nov. 1853, avlade mogenhetsex. 1874 och ex. till rättegångsverken 1881. Han

 

312 DÖDSFALL.blev amanuens i civildepartementet 1884, i justitiedepartementet 1888 och kanslisekreterare i Kungl. Maj:ts kansli 1917. Vice häradshövding blev han 1883 och han var vid sitt frånfälle den äldste av de »gamla» vice häradshövdingarna (jfr SvJT 1942 s. 657 ff).