Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1950 hållit fem sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av advokaten Bertil Ahrnborg om »Studier i amerikansk juristutbildning» och advokaten Hugo Lindberg över ämnet »Innanför gallren —och utanför. Några turistintryck från U.S.A.» (vid gemensamt sammanträde med Stockholms Rådhusrätts domareförening), av advokaten Claes Sandels om »Nya principer för beskattning av familjebolag och fastighetsföreningar »samt av statsrådet Herman Zetterberg över ämnet »Hur bör ett modernt fängelse se ut?». Vid en diskussion över ämnet »Hur tillämpas den ackusatoriska principen i brottmål?» hölls inledningsföredrag av advokaten Olof Behm.
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Helge Lindahl, ordf., Gunnar Lindh, v. ordf., Barbro Björlingsson, Ragnar Gottfarb, Arne Hasselgren, Wilhelm Pehrsson och Torsten Svensson. Suppleanter ha varit advokaterna Arne Malmberg, Carl Swartling och Per-Axel Weslien. Som ledamöter i samfundets nämnd ha tjänstgjort advokaterna Sigurd Ahlmark, Bertil Ahrnborg, Birger Barre, C. F. Bohnstedt, Göran Kalling, Bengt Landahl, Helge Lindahl,Hugo Lindberg, Ingrid Norlander, Yngve Schartau, Georg Stjernstedt, Torsten Svensson och Sune Wetter samt såsom suppleanter advokaterna Barbro Björlingsson, Tore Flodin, Lars-Erik Forssman, Birger Hedberg, Hans Ihre, Nils Köhler, Tore Lindahl, Sten Lindskog, Valborg Lundgren, Nils Mossberg, Berndt Nycander, Carl-Axel Sandberg och Sten Södermark. Avdelningens sekreterare är advokaten Arne Hasselgren. Avdelningen räknade vid årsskiftet 361 medlemmar.

 

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1950 hållit ett möte, nämligen ordinarie möte d. 1 april. Vid mötet höll presidenten i Göta hovrätt Joël Laurin föredrag över ämnet »Några intryck och reflexioner kring nya rättegångsbalken».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Wilhelm Brodin, Linköping, ordf., Oskar Jenrik, Norrköping, v. ordf., Harry Henschen, Eskilstuna, Erik Orrenius, Motala, och Bengt Skantze, Jönköping. Suppleanter ha varit advokaterna Rolf Halvorsen, Norrköping, Torsten Hellberg, Tranås, och Erik Hägerdal, Kalmar. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda advokaterna Erik Bremberg, Eskilstuna, Gustaf Hökerberg, Norrköping, Olof Lindgren, Jönköping, och Helge Qvarnström, Västervik, samt till suppleanter i nämnden advokaterna Åke Bohman, Kalmar, Erik Halldén, Norrköping, Bror Schultz, Jönköping, och Britt Åström, Linköping. Som avdelningens sekreterare tjänstgör advokaten Mats Nordström, Norrköping.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 99 medlemmar.

 

    Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1950 hållit två sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av hovrättspresidenten J. Laurin över ämnet »Några intryck och reflektioner

 

314 NOTISER.kring nya rättegångsbalken» och av direktören fil. lic. Tage Larsson, Stockholm, över ämnet »Om beskattning av livförsäkring».
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Carl Borgström, ordf., Lund, Bertil Peyron, Hälsingborg, Tore Lindell, Malmö, Åke Wettermark, Malmö och Wilhelm Penser, Eslöv, med advokaterna Hans Ingemanson, sekr. och kassaförv., Lund, Bengt Linders, Hälsingborg och Erik A. Andersson, Trelleborg, som suppleanter. Ledamöter i samfundets nämnd ha varit advokaterna Henning Dahlin, Ystad, Hans-Erik Bachmann, Malmö, Lennart Jacobsson, Malmö, Gunnar Behm, Malmö och Gunnar Thomasson, Eslöv, med advokaterna Svante Malmqvist, Malmö, Helmer Wåhre, Eslöv, Olof Wellmark, Lund, Thorsten Persson, Kristianstad och Hugo Santesson, Karlshamn, som suppleanter. — Avdelningen räknade vid årsskiftet 134 medlemmar.