Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ord. sammanträde d. 17 febr. 1950 i Göteborg. Efter då förrättat val har styrelsen följande sammansättning: advokaten Ivar Glimstedt, Göteborg, ordf., advokaten Stig Wiberg, Göteborg, v. ordf., advokaterna Tage Zetterlöf och Folke Andersson, Göteborg, Per Tottie, Uddevalla, Tore Ljungberg, Skövde, Erik Hedlund, Borås, och Bertil Landberg, Vänersborg, ordinarie ledamöter, samt advokaten Hilding Herrlin, Falkenberg, suppleant. Såsom sekreterare och kassaförvaltare fungerar advokaten Bo Westman och såsom klubbmästare advokaten Arne Jörgensen. Till avdelningens representanter i samfundets nämnd valdes till ord. ledamöter advokaterna Sigfrid Brundin, Folke Sjögren, Sven Colleen och Harald Lewerth, Göteborg, Henry Friberg, Uddevalla, och Rudolf Lidmar, Halmstad. Till suppleanter valdes advokaterna Edvin Gidén, Åke Eckerstein, Urban Kihlman och Tor Setterberg, Göteborg, Einar Ristedt, Mariestad, och Bo Gillis Heijl, Borås. Vid sammanträdet höll højesteretssagfører Leif Gamborg från Köpenhamn ett föredrag betitlat »Parts- og Vidneafhøring», därvid medlemmarnas biträdande jurister, samtliga jurister vid underdomstolar inom avdelningens område samt vid hovrätten för Västra Sverige m. fl. voro inbjudna.
    D. 21 nov. 1950 höll avdelningen extra sammankomst, därvid advokaten Gunnar Bomgren höll ett föredrag om »Advokatens rådgivande verksamhet». Till sammanträdet voro medlemmarnas biträdande jurister inbjudna.
    Avdelningen räknade vid 1950 års utgång 156 medlemmar.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årsmöte d. 4 mars 1950 i Falun, därvid advokaten Axel Hemming-Sjöberg höll föredrag över ämnet »En auktorrättslig fråga». Efter föredraget vidtog diskussion. 16 ledamöter voro närvarande.
    Föreningens styrelse har utgjorts av advokaterna Frithiof Hydbom, Västerås, ordf., samt Harald Håkansson, Uppsala, Thore Landberg, Falun, Otto Lange, Kristinehamn och Magnus Wistrand, Örebro, den sistnämnde sekr. Styrelsesuppleanter ha varit advokaterna Birger Gezelius, Falun, Per Bondestam, Uppsala, Torsten Malm, Örebro, Nils Tyrén, Karlstad och Harry Gombrii, Västerås. Revisorer ha varit advokaterna Arvid Berggren och Josef Frenander, båda Örebro, med advokaterna Fritz Helmer, Karlstad, och Nils Åkesson, Kistinehamn, som suppl. Till ledamöter i samfundets nämnd ha utsetts advokaterna Frithiof Hydbom, Västerås, Josef Frenander, Örebro, och

 

NOTISER. 315Helmer Lindh, Ludvika, med advokaterna Folke Adelsohn, Karlstad, L. E.Widell, Karlskoga, samt Karl Gezelius, Falun, som suppl.
    Avdelningens medlemsantal var vid 1950 års utgång 79.