Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll sitt årsmöte i Umeå d. 18 mars 1950, varvid advokaten Adolf Sjöberg i Östersund inledde diskussion över ämnet »Erfarenheter av den utomprocessuella fria rättshjälpen».
    Avdelningen har för närvarande 70 medlemmar. Styrelseledamöter äro advokaterna Curt Ekdahl, Gävle, ordf., Olof Rödöö, Östersund, v. ordf., Gösta Malmsten, Gävle, sekr., Per-Hjalmar Lindman, Malmberget, Sigurd Nilsson, Umeå, och Henrik Lindblom, Örnsköldsvik, med Alex Rehn, Skellefteå, Hilding Gagge, Gällivare, och Sten Söderqvist, Sundsvall, såsom suppleanter.

 

    Föreningen Svensk avdelning av International Law Association höll 1950 sitt årsmöte d. 25 maj, därvid valdes till ledamöter av styrelsen: justitierådet Axel Afzelius, justitierådet Algot Bagge, advokaten Nils Berglund, generalkonsuln Gunnar Carlsson, prof. Gösta Eberstein, riksmarskalken Birger Ekeberg, direktören Pehr Gyllenhammar, skeppsredaren Emanuel Högberg, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, prof. Håkan Nial, utrikesrådet Sture Petrén, justitierådet Emil Sandström, advokaten C. L. Schönmeyr, utrikesministern Östen Undén och f. d. hovrättsrådet och divisionsordf. Hugo Wikander. Vid styrelsesammanträde samma dag valdes till styrelsens ordf. herr Bagge och till v. ordf. herr Sandström, varjämte till föreningens sekr. och kassaförvaltare omvaldes herr Schönmeyr. Till ledamöter av verkställande utskottet, av vilket styrelsens ordf. och v. ordf. voro självskrivna ledamöter, omvaldes herrar Ekeberg, Undén, Wikander och Schönmeyr med herrar Berglund och Nial såsom suppleanter. Antalet medlemmar i den svenska föreningen redovisades i styrelsens berättelse sålunda, att antalet årsbetalande medlemmar i den svenska föreningen vid 1949 års slut angavs till 187 och att samtliga dessa medlemmar voro automatiskt medlemmar i The International Law Association. Därutöver redovisades för år 1949 såsom ständiga medlemmar i den svenska föreningen 22, tillika ständiga medlemmar i The International Law Association.

 

    Svenska föreningen för industriellt rättsskydd sammanträdde under 1950 två gånger. Vid årsmöte d. 9 maj, varvid deltagarna i den konferens för enhetlig nordisk varumärkeslagstiftning som tagit sin början samma dag närvoro, höll t. f. förste byråsekreteraren Claës Uggla ett anförande om Madridöverenskommelsen angående internationell varumärkesregistrering. Han lämnade därvid en orienteing rörande överenskommelsens innehåll, av Bernbyrån nyligen föreslagna ändringar i densamma och frågan om de nordiska länderna ha anledning att ansluta sig till överenskommelsen. Även det andra sammanträdet, d. 30 aug. ägnades åt varumärkesrätten. Vid detta sammanträde höll professorn i juridik vid universitetet i New York, rådgivaren i varumärkesärenden vid Förenta staternas patentverk dr Walter J. Derenberg ett föredrag om erfarenheterna av den nya varumärkeslagen i Förenta staterna.
    Styrelsen utgöres av prof. Gösta Eberstein, ordf., civilingenjör Oscar

 

316 NOTISER.Grahn, skattm., byråchefen Åke v. Zweigbergk, sekr., samt riksmarskalken Birger Ekeberg, byråchefen Magne Falk, direktör Arnold Hjorth, f. d. hovrättsrådet direktör Johan Nordenfalk, civilingenjör Birger Nordfeldt och direktör Gustav Settergren. Bitr. sekr. är byrådirektören Frithiof Berglund. Föreningen har 287 medlemmar.