Svensk förening för internationell sjörätt höll under 1950 ordinarie årsmöte d. 12 maj i Stockholm. Vid sammanträdet lämnades vissa meddelanden rörande förhandlingarna vid konferensen med Comité maritime internationale i Amsterdam september 1949, varefter direktören Folke Lindahl höll föredrag över ämnet: »Synpunkter rörande frågan om kvarstad å fartyg till säkerhet för fordran». Styrelsen utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., generalkonsuln Gunnar Carlsson, v. ordf., samt advokaten Carl Schönmeyr, f. d. hovrättsrådet och divisionsordf. Hugo Wikander, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, skeppsredaren Emanuel Högberg och revisionssekreteraren Erik Hagbergh med direktören Nils Rogberg och direktören A.T:son Bergendal som suppleanter. Antalet medlemmar i föreningen utgör omkring 90.

 

    Föreningen Sveriges auditörer. Under 1950 har någon förändring i föreningsstyrelsens sammansättning icke inträffat utan har styrelsen bestått av de ledamöter och suppleanter, vilka omnämnas i SvJT 1950 s. 233. — Föreningens medlemsantal är 51.

 

    Föreningen Sveriges polismästare utgör en sammanslutning av rikets polismästare och polisintendenter. Styrelsen består av polismästarna Erik Ros, ordf., Ernst Fontell, v. ordf., och Hans Eriksson, kassaförv., samt polisintendenten Åke Hasselrot, sekr., med polismästaren Einar Holmberg och polisintendenten Gustaf Bäckman såsom suppleanter. Medlemsantalet är 32. Årsmötet 1950 har uppskjutits i avvaktan å det väntade betänkandet från 1948 års polisutredning.

 

    Föreningen Sveriges stadsfiskaler höll d. 8 okt. 1948, d. 25 nov. 1949 och d. 7 okt. 1950 årsmöten i Stockholm.
    Vid årsmötet 1948 valdes för 1949 följande styrelse: Stadsfiskalen Sven Berglund, Gävle, ordf., stadsfiskalerna Lennart Asplund, Stockholm, v. ordf., Erik Tydén, Härnösand, sekr., Gösta Ahlbeck, Landskrona, och Sven Timelin, Karlshamn. Styrelsesuppleanter blevo stadsfiskalerna Nils Grauers, Arvika, och John Sjögren, Hälsingborg. Stadsfiskalen Herman Norrby, Norrköping, valdes till hedersledamot av föreningen.
    Vid årsmötet 1949 inträdde i styrelsen för 1950 stadsfiskalen Sjögren istället för stadsfiskalen Timelin. Vid årsmötet hölls föredrag av Asplund angående strafflagberedningens utkast till lag om skyddsåtgärder mot brott och av kriminalkommissarien Viktor Hagelberg angående brottsplatsundersökningar.
    Vid årsmötet 1950 valdes till styrelse för 1951 stadsfiskalerna Asplund, ordf., Ahlbeck, v. ordf. och kassaförvaltare, Robert Clementz, Borås, Harry Hågeman, Malmö, Kjell Sandberg, Östersund, med stadsfiskalerna Sjögren och Lennart Eliasson, Stockholm, sekr., som suppleanter. Till hedersledamot valdes föreningens förutvarande ordförande Sven Berglund. Riks-

 

NOTISER. 317åklagaren Maths Heuman höll vid årsmötet föredrag om »Åklagarens uppgifter i straffprocessen» varjämte justitierådet Nils Beckman redogjorde för »Strafflagsreformens nuvarande läge». — Föreningen har 53 medlemmar.