Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution hade årsmöte i Linköping d. 20—22 sept. 1950, varvid bl. a. följande ärenden förekommo: hypoteksinstitutionens yttranden över en inom jordbruksdepartementet upprättad P.M. med förslag till ändringar i jordförvärvslagen; expropriation utan nedsättningsförfarande; erfarenheter från garantilångivningen till jordbruket; synpunkter på gällande regler om fördelning av brandskadeersättning; formuleringen av lagakraftbevis i mål angående betalningsfastställelse ur fast egendom; omfattningen av exekutionsanteckning i visst fall; ett spörsmål angående inteckning för ogulden köpeskilling i samband med sammanläggning. — Efter vid mötet förrättade val äro föreningens funktionärer följande: hypoteksombudsmannen Harry Almquist, Karlstad, ordf., hypoteksdirektören Holger Sandelin, Härnösand, v. ordf. och sekr.-kassaförvaltare, hypoteksombudsmannen Bengt Gunnhagen, Linköping, suppl. för sekreteraren, samt hypoteksdirektören K.-F. Lindell, Göteborg, revisor. Föreningens medlemsantal, hedersledamöter inberäknade, uppgår till 23.
    Föreningens tryckta förhandlingar kosta kr. 2: 50 per årgång och kunna i mån av tillgång erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare.

 

    Bankjuristernas förening har under 1950 sammanträtt fem gånger, nämligen d. 3 febr., d. 17 mars, d. 19—20 maj, d. 3 nov. och d. 8 dec. Föredrag ha hållits av prof. Knut Rodhe om »Maktfördelningen i de stora aktiebolagen», bankdirektör R. Kaestel »Lidt om panterettigheder i lösöre», bankjuristen Erik Leijonhufvud »Om bankgarantier» samt bankjuristen Lars Fogelklou »Några reflexioner beträffande förslaget till lag om registrerade föreningar».
    Majsammankomsten hölls i Malmö och Köpenhamn, varvid föreningen gästades av bankdirektörerna J. Green och R. Kaestel och kontorschefen Th. Jensen från Köpenhamn samt höyesterettsadvokat Alf Thorvildsen och overrettssakförer Theis Höyer från Oslo. Industrier besöktes och utfärder ägde rum. Föreningens medlemmar voro de danska bankernas gäster vid en lunch i Köpenhamn.
    Föreningens styrelse har utgjorts av Erik Burling, ordf., Arne Lyth, v.ordf., Erik Leijonhufvud, sekr., Lars Fogelklou, referent, och Harold Ryott-Iohnson, klubbmästare. Medlemsantalet är 71.

 

    Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1950 sammanträtt två gånger. D. 21 mars hölls årsmöte, därvid riksåklagaren Maths Heuman talade om sina erfarenheter rörande åklagaruppgifterna. Vid extra föreningssammanträde d. 20 dec. talade fiskalen i hovrätten Nils Mangård om sin vistelse i Etiopien.
    Styrelsen för verksamhetsåret 1950—1951 utgöres av assessorn Anders Lindstedt, ordf., assessorn Lennart af Klintberg, v. ordf., fiskalen Sven Hugo Ryman, sekr. och kassaförvaltare, fiskalerna Staffan Larsson och Carl Holmberg med assessorn Ebbe Larsson samt fiskalerna Bengt Hult, Gustaf Petrén, Sten Rudholm och Jan Gyllenswärd som suppleanter. Medlemsantalet är omkring 110.