Sinnesundersökningarna och kriminologiska centralarkivet. I SvJT 1949 s. 764 ff. återgives ett av justitiedepartementet d. 22 juni 1949 utfärdat cirkulär till de allmänna domstolarna i riket angående möjligheterna att utnyttja äldre material vid bedömande av sinnesbeskaffenheten hos den som är misstänkt för brott. Vid samma tid upptogs inom departementet frågan om att låta rättspsykiatriska kliniken i Stockholm med dess kriminologiska centralarkiv tjäna såsom utlåningscentral för berättelser med utlåtanden över redan utförda sinnesundersökningar jämte medicinalstyrelsens utlåtanden i anslutning därtill.
    Sedan arbetet på arkivets komplettering och ordnande nu fortskridit så långt, att arkivet kan göra sådan tjänst, har departementet i cirkulär d. 12 febr. 1951 till de allmänna domstolarna meddelat, att lånerekvisitioner i första hand böra insändas till arkivet (adress: Rättspsykiatriska kliniken, Stockholm 9).
    Några uppgifter om arkivet må i detta sammanhang lämnas. Arkivet inrättades år 1934. Initiativet togs av prof. O. Kinberg i egenskap av medlem i socialvetenskapliga forskningsnämnden vid Stockholms Högskola. Nämndens verksamhet upphörde år 1938 och arkivet anses numera ingå i Karolinska mediko-kirurgiska institutets bibliotek. Intill år 1940 bestredos utgifterna för arkivet huvudsakligen av Rockefeller-medel. Arkivet innehåller för närvarande något över 15,000 berättelser över sinnesundersökningar. Arkivet är komplett i fråga om undersökningar av häktade fr. o. m. år 1943 och beträffande undersökningar av icke häktade fr. o. m. år 1947. Vad angår häktade saknas endast ett fåtal berättelser rörande de under åren 1934—1942 gjorda sinnesundersökningarna, medan i fråga om icke häktade luckorna i arkivbeståndet för åren 1934—1946 äro ganska talrika. I arkivets kortregister redovisas emellertid för närvarande alla felande berättelser rörande undersökningar som gjorts efter år 1938. Varje registerkort upptager ett antal huvuddata av juridisk, kriminologisk och medicinsk art. Har medicinalstyrelsen avgivit utlåtande i anslutning till en sinnesundersökning finnes anteckning härom på registerkortet rörande den undersökte. Inom en nära framtid torde kortregistret för de felande åren 1934—1938 vara iordningställt.

B. A.

 

    JO:s framställningar till K. M:t. Enligt sin till 1951 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har JO under 1950 gjort framställningar till K. M:t ang. ändrade bestämmelser för utfärdande av kungörelse i vissa fall rörande ansökan om lagfart å fång till fast egendom, ang. åtgärder till säkerställande av att den, som genom myndighets försorg skall inställas till förhandling inför domstol, beredes nödig vila före rättsförhandlingen samt ang. upphävande av skyldigheten för fångvårdsanstalter m. fl. att avlämna fångförteckningar. — JO:s iakttagelser rörande vissa missförhållanden vid verkställighet av straffarbete och fängelse i sluten anstalt har berörts i SvJT 1951 s. 217.

S. R.