NOTISER. 393    Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under 1950 sammanträtt fyra gånger. Vid tre av sammanträdena ha föredrag hållits. I övrigt ha förekommit föreningsangelägenheter. Vid årssammanträdet d. 10 nov. utsågos till styrelseledamöter i föreningen: e. o. assessorn Malte Nilsson, ordf., e. o. assessorn Knut Ahlbom, v. ordf., tingssekreteraren Stig Löwendahl, sekr. och kassaförv., e. o. fiskalen Börje Falken och e. fiskalen Holger Romander med e. o. fiskalerna Harald Kastrup och Erik Öhlén som suppleanter. — Medlemsantalet är 42.

 

    Stockholms rådhusrätts domareförening har under 1950 sammanträtt två gånger. Vid extra möte d. 18 febr. diskuterades arbetsförhållandena vid rådhusrätten. Ordinarie årssammanträde ägde rum d. 20 maj. Gemensamt med advokatsamfundets Stockholmsavdelning höll föreningen d.20 febr. samkväm å rest. Piperska Muren. Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Gustaf Bång, ordf., rådmannen Henning Bruce, v.ordf., e. rådmannen Gustav R:son Lundberg, assessorn Fritz Trägårdh, t. f.assessorn Karl-Erik Skarvall, sekr. och kassaförv., och domaraspiranten Ingrid Hilding. Suppleanter ha varit magistratsrådmannen Harry Hector, rådmännen Hilding Stefenson, Gösta Widell och Knut Ljungberg, e. rådmannen Gustaf Gyllenhammar, t. f. assessorn Ingvar Ågren och domaraspiranten Ulla Jerneck. Till revisorer ha valts rådmannen Curt Nordström och e. rådmannen Gösta Rundgren med rådmannen Sven Nordlund och t. f. assessorn Bengt Lännergren som suppleanter. Medlemsantalet har under året uppgått till 94.

 

    Mälarprovinsernas stadsdomarförening. Styrelsen har under 1950 utgjorts av borgmästaren Bertil Hagström, ordf., borgmästaren Olov Rylander, v. ordf., och assessorn Olle Knöös med borgmästarna Ivar Hedman och Carl Åhman som suppleanter.

 

    Jönköpings juridiska förening har under 1950 sammanträtt till ordinarie årsmöte d. 11 mars 1950. Advokaten Wilhelm Brodin höll därvid föredrag över ämnet »Vad är en försvarare skyldig samhället och vad är han skyldig den misstänkte». D. 30 april anordnade föreningen vårbal för föreningens medlemmar med damer å Stora hotellet i Jönköping. Föreningens styrelse utgöres av presidenten Joël Laurin, ordf., häradshövdingen Michael Ehrenborg, v. ordf., rådmannen Emanuel Edlund, kassaförvaltare, lagmannen Johannes Herrlin, landssekreteraren Otto Rosengren, advokaten Hans Sundström och e. o. assessorn Thord Granger med häradshövdingen F. Folkard von Scherling, hovrättsrådet Ove Lundin och advokaten Olof Wiedelsom suppleanter. Antalet medlemmar uppgår till omkring 125.

 

    Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträde d. 8 dec. 1950, varvid adjungerade ledamoten Sten Walberg höll föredrag över ämnet »Från tjänstgöringen i lagutskott». D. 5 maj 1950 avlade såsom föreningens gäster medlemmar av dommerfuldmæktigforeningen i Köpenhamn ett studiebesök vid domstolarna i Malmö med omnejd. Föreningens styrelse utgöres av adjungerade ledamöterna Bert Göransson, ordf., Carl G. Persson, v. ordf., och Walberg, sekr. och kassaförvaltare, samt tingssekreterarna Gunnar Ohlsson och Bengt Hjern. Föreningen har alltjämt ett 30-tal medlemmar.