394 NOTISER.    Juristföreningen i Kristianstad höll årssammanträde d. 9 dec. 1950, varvid direktören vid ungdomsanstalten i Uppsala jur. kand. K. F. Karlström höll föredrag över ämnet »Behandling och vård av ungdomliga förbrytare». Styrelsen består av landshövdingen Per Westling, ordf., borgmästaren Einar Dörring, häradshövdingarna Sture Petersson och Åke Braunstein, assessorn Ragnar Grönwall, sekr., samt advokaterna Agne Wikborn och Hilding Ljunggren. Föreningen har ett 50-tal medlemmar.

 

    Malmö-Lunds juristförening har under 1949 sammanträtt två gånger, nämligen d. 31 mars och d. 3 nov., till vilka sammanträden inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid marssammanträdet höll højesteretssagfører K. Bunch-Jensen, Köpenhamn, föredrag över ämnet »Procedureteknik» (praktiska råd betr. skriftlig förberedelse och huvudförhandling i dansk civilprocess). Vid novembersammanträdet höll riksåklagaren Maths Heuman föredrag över ämnet »Några erfarenheter från riksåklagarens arbete». Till styrelseledamöter för år 1951 ha utsetts prof. Ragnar Bergendal, ordf., presidenten Ivar Wieslander, v. ordf., lagmannen Gunnar Nilsson, sekr. och sexmästare, advokaten Hans-Erik Bachmann, kassaförvaltare, samt rådmannen Gustaf Sandahl, rådmannen C. G. Nanne och advokaten Gunnar Thomasson. Föreningens medlemstal utgör 248.

 

    Nordvästra Skånes juristförening. Styrelsen utgöres av borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf., häradshövdingen G. A. Eriksson, rådmannen Edvin Richter samt advokaterna Olof Lundqvist och Bertil Peyron, den sistnämnde sekr. — Föreningen har 52 medlemmar.

 

    Hallands juristförening har under 1950 haft två sammanträden. D. 14 april talade riksåklagaren Maths Heuman om »RÅ:s uppgifter». D. 2 dec. förekom ordinarie årssammanträde. Styrelsen består av borgmästaren Erik Bendz, ordf., landssekreteraren Robert Magnusson, v. ordf., advokaten Karl Hillgård, advokaten Valfrid Granqvist, kassaförvaltare, och rådmannen Å. Svensson, sekr. och klubbmästare, med landsfogden Nils Eklund och taxeringsintendenten Arvid Wenker såsom suppleanter. Föreningen räknar 60medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under 1950 i huvudsak ägnat sig åt föreningsangelägenheter. Styrelsen för verksamhetsåret 1950—1951 utgöres av e. o. assessorn Mats Ernulf, ordf., fiskalen Ingemar Ulveson, v. ordf., tingssekreteraren Sven Sigander, sekr.och kassaförvaltare, e. o. assessorn Frey Björlingson och fiskalen Bengt Hamdahl. Antalet medlemmar i föreningen utgör 27.

 

    Göteborgs juristklubb har under 1950 haft fyra sammanträden, därav ett gemensamt med Göteborgs kriminalistsällskap. Vid sammanträdena ha hållits föredrag, d. 10 mars av hovrättspresidenten Joel Laurin över ämnet »Några intryck och reflexioner kring nya rättegångsbalken», d. 21 april av f. d. hovrättspresidenten Karl Schlyter över ämnet »Det svenska straffsystemets övergång till skyddssystem», d. 24 maj av bankjuristen friherre Erik Leijonhufvud över ämnet »Etiopiska interiörer» och d. 30 nov. av

 

NOTISER. 395länsassessorn Sten Wilkens över ämnet »Skattelagstiftningens trångmål».Vidare har klubben på inbjudan av Juridisk Forening for Nordjylland företagit besök hos denna förening i Aalborg.
    Till styrelse valdes vid sammanträdet d. 30 nov. lagmannen Hugo Wickström, ordf., advokaten Tage Zetterlöf, v. ordf., hovrättsassessorn Gudmund Ernulf, sekr., assessorn F. A. Hammar, kassaförv., assessorn Sven Lampers, bibl., och advokaten Kaj Bergström, sexmästare. — Antalet medlemmar i klubben uppgick vid årsskiftet till 371.