Sjörättsföreningen i Göteborg höll allmänt vårsammanträde d. 21 april 1950. Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av bankjuristen Lars Fogelklou över ämnet »Om fartygsinteckning såsom kreditobjekt med beaktande särskilt av därmed sammanhängande försäkringsfrågor».1
    D. 6 dec. 1950 höll föreningen allmänt höstsammanträde. Advokaten Karl Axel Vinge höll därvid föredrag över ämnet »Några frågor om kvarstad med särskild hänsyn till kvarstad å fartyg». Till ledamöter i styrelsen för 1951 omvaldes rådmannen Gösta Wilkens, ordf., dispaschören Kaj Pinéus, v. ordf., och skeppsmäklaren John Thornander, kassaförv., med advokaten Johan Ramberg och assuransdirektören Sven Lange som suppleanter.

 

    Sjuhäradsbygdens juristförening höll ordinarie årsmöte d. 19 maj 1950. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret valdes advokaten Erik Hedlund, Borås, ordf., kommunalborgmästaren Sven Törner, Ulricehamn, v. ordf., samt till övriga styrelseledamöter rådmannen Allan Källoff, Borås, kronokamreraren Elis Winnermark, Borås, och advokaten Göran Linnander, Borås. Till styrelsesuppleanter valdes advokaten Albert Nilsson, Ulricehamn, och assessorn Bengt Lindeblad, Borås.
    Vid årsmötet höll advokaten Bo Westman, Göteborg, föredrag över ämnet »Äktenskapsrättsliga reformbehov». Extra möte hölls d. 25 okt. 1950, varvid doktor Bertil Söderling, Borås, höll föredrag över ämnet »Några pediatriska synpunkter på barnets rättsliga ställning». Båda föredragen följdes av livliga diskussioner.

 

    Örebro läns juristförening hade d. 21 april 1950 sitt ordinarie årsmöte. Därvid höll advokaten Ragnar Gottfarb föredrag över ämnet: »En försvarares uppgifter». — Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingen Gunnar Ramstedt, ordf., borgmästaren Gösta Strandell, v. ordf, landsfogden Henrik Enhörning, sekr., advokaten Arvid Berggren, kassaförv., landssekreteraren Elis Almgren, advokaten Magnus Wistrand och stadsdirektören Gösta Johansson. Föreningen har 75 medlemmar.

 

    Värmlands läns juristförening har under 1950 hållit tre sammanträden. Vid årsmöte i Karlstad d. 22 april höll prof. Ivar Agge föredrag över ämnet »Ett och annat om den senaste strafflagstiftningen.» D. 30 sept. sammanträdde föreningen i Torsby, dit en gemensam utflykt anordnats. Vid sammanträde i Karlstad d. 27 nov. talade landskamreraren Harald Lindell över ämnet »Taxeringsproceduren och kritiken mot den.»

 

1 Handelshögskolans i Göteborg skriftserie, Nr 2 1950. — Skrifter utgivna i samverkan med Sjörättsföreningen i Göteborg, 4. 

Föreningens styrelse har under året utgjorts av landssekreteraren S. A. Swedberg, ordf., häradshövdingen John Frostmark, v. ordf., assessorn S. ÅFogelberg, sekr., advokaten Fritz Helmer, kassaförvaltare, och bitr. landsfogden Erik G. Sahlin, klubbmästare. Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid årsskiftet 103.