396 NOTISER.    Västmanlands juristförening har under 1950 hållit 4 sammanträden. D. 21 febr. höll fil. lic. Valdemar Fellenius föredrag över ämnet »Psykologiska synpunkter på förhör med vittnen». Vid sammanträdet d. 14 april höll lagbyråchefen Erik Hedfeldt föredrag över ämnet »1949 års ändringar i expropriationslagstiftningen». D. 29 sept. talade chefen för Lövstahemmet med. lic. Olof Sjödén om »Uppfostringsprinciper ifråga om kriminell ungdom». Slutligen höll justitierådet Hjalmar Karlgren vid sammanträde d. 24 nov. föredrag om »Några frågor om ändamålsbestämmelser och stiftelser».
    Styrelsen har under 1950 utgjorts av länsassessorn Ivan Belinki, ordf., rådmannen Folke Höijer, v. ordf., assessorn Olle Garenberg, sekr., länsnotarien Carl-Axel Sjöstedt, kassaförv., advokaten Sven Peter Troili, klubbmästare, samt häradshövdingen Carl-Axel Durling och landsfogden Erik Lindström. — Antalet medlemmar i föreningen utgjorde vid årsskiftet 83.

 

    Dalarnas juristförening har under 1950 hållit två sammanträden. D. 17 juni hölls i Falun ordinarie årssammanträde, varvid revisionssekreteraren J. R. Fredriksson talade över ämnet »Den nya vägtrafikförordningen».D. 2 dec. hölls i Falun extra sammanträde, vid vilket landsfogden Axel Blomér berättade om sin tjänstgöring i Etiopien. — Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingen Ernst Leche, ordf., borgmästaren Gustaf Geete,v. ordf., samt advokaten Thore Landberg, rådmannen Gunnar Hallert och advokaten Torsten Ljungquist. — Föreningen har för närvarande cirka 40 medlemmar.

 

    Gefleborgs läns juristförening har under 1950 sammanträtt två gånger. Vid årssammanträdet i juni förekom diskussion över av föreningens medlemmar självvalda ämnen, varvid bl. a. behandlades barnavårdsnämnds yttrande i mål angående vårdnad om barn, tilltroparagrafen, förhör under sanningsförsäkran, åklagarutbildningen samt sättet för upptagande av vittnesbevisning och ledande av vittnesförhör. Vid sammanträdet i december kåserade landsfogde Blomér, Falun, om »Intryck från Etiopien» med ljusbilder. — Styrelsen består av rådmannen Yngve Bjerström, ordf., advokaten Gunnar Ahlström, sekr. och förvaltare, stadsfiskalen P. M. Andreæ, stadsombudsmannen Stig Cedergren och häradshövdingen Ragnar Gunæus med advokaten Gösta Malmsten och länsnotarien Carl Axel Rydin som suppleanter. Föreningen har 47 medlemmar.

 

    Västernorrlands juristklubb har under 1950 hållit två sammanträden. Vid årssammanträdet d. 3 juni utsågos till styrelseledamöter i klubben: hovrättspresidenten Knut Elliot, ordf., häradshövdingen H. F. Km. Karlsson, v. ordf., hovrättsrådet Carl-Gustaf Asplund, sekr. och kassör, landssekreteraren Gunnar Nilsson samt advokaterna Henrik Lindblom och Ragnar Reimers. Till styrelsesuppleanter valdes häradshövdingarna Herbert Beckman

 

NOTISER. 397och Nils G. Fröding samt borgmästaren Åke von Schultz och advokaten Albert Hansson. I anslutning till sammanträdet besöktes fångvårdsanstalten i Härnösand under ledning av anstaltens direktör Einar Svensson, vilken i ett föredrag framlade sina synpunkter på reformerna inom straffverkställighetens område. Vid sammanträdet d. 18 nov. ägde visning rum av Sidsjöns sjukhus, därvid orienterande föredrag höllos av, bl. a., sjukhuschefen, överläkaren Einar Osterman. — Klubben har omkring 80 medlemmar.