Juridiska föreningen i Lund höll under vårterminen 1950 fyra sammanträden. D. 17 febr. höll hovrättspresidenten Joël Laurin föredrag över ämnet »Behöver vi en ny processreform? — några aktuella reflexioner», d. 30 mars talade prof. Nils Herlitz om »Konkurrerande anspråk inför förvaltningsorgan», d. 14 april höll prof. Gunnar Aspelin föredrag om »Modern sociologi» och vid vårutflykten till Lillsjödal d. 6 maj kåserade landsdommer, dr. jur. Poul Meyer över ämnet »På vandring i gamla skånska domböcker».
    Höstterminen inleddes med att hovrättspresidenten Ivar Wieslander höll föredrag över ämnet »Den första domarutbildningen i häradsrätt och i hovrätt», d. 5 okt. D. 31 okt. talade landshövding Arthur Thomson över ämnet »Länsstyrelsernas omorganisation och ställning enligt länsstyrelseutredningens förslag», och d. 1 sept. höll prof. Ivar Agge föredrag över ämnet »Den kriminologiska vetenskapen och dess betydelse för kriminalpolitiken».

    Ur stipendiefonden från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tilldelades jur. stud. Sven-Erik Nilsson vid höstterminens sista sammanträde ett stipendium på 1,100 kr.
    Föreningens styrelse har under 1950 haft följande sammansättning: ordf. prof. Per Stjernquist, v. ordf. jur. kand. Ulf Persson, sekr. jur. stud. Bengt Wessman, litteraturförman jur. stud. Thomas Svantesson, skattmästare jur. stud. Märta Haglund, klubbmästare jur. stud. Karin Andersson samt konsulter jur. stud. Sven-Erik Nilsson, Leif Leifland och Sven Nyman. Posten som musikförman var vakant. — Föreningens medlemsantal är omkring 250.

 

    Stockholms högskolas juridiska förening har under 1950 haft följande sammankomster: d. 9 mars föredrag av prof. Knut Rodhe om »Maktbildningen i de stora aktiebolagen», d. 30 mars föredrag av riksåklagaren Maths Heuman om »Riksåklagarens uppgifter», d. 17 april föredrag av taxe-

 

NOTISER. 399ringsrevisorn Oscar Östman om »Rättvis skatt åt alla gifta», d. 30 april valborgsmässofest, d. 10 maj föredrag av prof. Seve Ljungman om »Jur. kand.-examen under reform», d. 13 okt. recentiorsfest, d. 19 okt. konstituerande av J 50, varvid stadsfiskalen Lennart Asplund höll ett anförande om Sveriges Juristförbund, d. 2 nov. föredrag av överdirektören Hardy Göransson om »Straffverkställigheten», d. 13 nov. studiebesök på Skandinaviska Banken, d. 28 nov. föredrag av advokaten A. Hemming-Sjöberg om »Igenkännandets problem» och d. 7 dec. traditionell julfest.
    Föreningen har under året haft glädjen att såsom sina gäster mottaga en representant för vardera Juristklubben Codex i Helsingfors, Juristforeningen i Oslo och Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn samt har med fem representanter deltagit i Nordiska Juriststämman i Helsingfors. En representant för föreningen har vidare varit inbjuden till Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn.
    Styrelsen har under 1950 haft följande sammansättning: ordf. jur. stud. Lennart Blom, v. ordf. jur. stud. Per-Axel Brommesson, sekr. jur. stud. Jörgen Lenstrup, skattm. jur. stud. Hjalmar Pripp, bibliotekarie jur. stud. Åke Westerlund och konsult. ledamöter jur. stud. Katarina Bissmarck och jur. stud. Hans Magnus Fajerson. — Föreningens medlemsantal är c:a 780.