Justitiedepartementet. K. M:t har
    2 mars 1951 förordnat assessorn i Svea hovrätt Karl Sidenbladh — vilken 18 nov. 1949 förordnats att vara sekr. åt 1945 års lufträttssakkunniga — att tillika vara led. i nämnda sakkunnigutredning;
    s. d. bemyndigat led. av strafflagberedningen, överdirektören Hardy Göransson att i Bern övervara sammanträden 17—21 mars 1951 med Commission internationale pénale et pénitentiaire (CIPP);
    s. d. förordnat byråcheferna vid RÅ-ämbetet Erik Vinberg och Sigvard Herrlin att, räknat fr. o. m. 19 febr. 1951, biträda riksåklagaren under slutförande av dennes uppdrag att verkställa utredning rörande myndigheternas förhållande i den s. k. Kejneaffären.
    Chefen för justitiedepartementet har 9 mars 1951 förordnat landshövdingen Thorwald Bergquist, ordf., samt byråcheferna Torsten Eriksson och Bertil Forssell att såsom sakkunniga inom departementet utreda frågan om omedelbara förbättringar inom fångvården och framställa härav påkallade rekommendationer och förslag.

 

    Försvarsdepartementet. K. M:t har
    23 febr. 1951 beviljat kanslirådet i försvarsdepartementet, expeditionschefen i riksmarskalksämbetet Thomas Adlercreutz avsked från kanslirådstjänsten med utgången av sept. 1951;
    2 mars 1951 förordnat kanslirådet i försvarsdepartementet Gunnar Christianson att fr. o. m. 1 april 1951 för en tid av sex år vara generaldirektör och chef för fortifikationsförvaltningen;
    s. d. till kansliråd i försvarsdepartementet fr. o. m. 1 april 1951 utnämnt byråchefen där Kåge Linden och t. f. kanslirådet Johan Treschow.

 

    Kommunikationsdepartementet. Chefen för kommunikationsdepartementet har 27 febr. 1951 tillkallat bl. a. f. d. generaldirektören Henning Leo, ordf., och kanslirådet i departementet Nils Aurén att verkställa utredning ang. möjligheterna att förenkla byggnadslagstiftningen och dess tillämpning.

 

    Handelsdepartementet. Chefen för handelsdepartementet har 21 febr.1951 tillkallat f. d. statssekreteraren Einar Engelstedt att verkställa utredning om revision av förordningen ang. eldfarliga oljor;

 

28 febr. 1951 tillkallat bl. a. regeringsrådet Henning Fransén såsom utredningsman för frågan om den lämpligaste utformningen av landets bränsleförsörjning ur ekonomiska, handelspolitiska och beredskapsmässiga synpunkter.