400 PERSONALNOTISER.    Civildepartementet. Chefen för civildepartementet har 1 mars 1951 tillkallat bl. a. expeditionschefen i departementet Folke Ericson, ordf, och statskommissarien Ewert Björn att verkställa utredning ang. den statliga personal pensioneringen och därmed sammanhängande frågor.

 

    Regeringsrätten. K. M:t har 30 mars 1951 utnämnt skattedirektören vid överståthållarämbetet Sture Jarnerup att fr. o. m. 16 april 1951 vara regeringsråd.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    2 mars 1951 förordnat adj. led. i Svea hovrätt Sigvard Mejegård till e. o. assessor i samma hovrätt;
    16 mars 1951 förordnat adj. led. i hovrätten över Skåne och Blekinge Bert Göransson till e. o. assessor i samma hovrätt;
    30 mars 1951 utnämnt e. o. assessorn vid hovrätten för V. Sverige Anna Lisa Vinberg att fr. o. m. 1 juli 1951 vara assessor i samma hovrätt.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    9 mars 1951 funnit av 1947 års landsfiskalsutredning väckt fråga om överflyttning av Norsholms storkommun från Bråbygdens och Finspånga läns domsaga till Linköpings domsaga icke för närvarande föranleda någon åtgärd;
    16 mars 1951 förordnat att Solna nybildade domsaga skall hänföras till lönegrupp IV;
    30 mars 1951 utnämnt e. o. assessorn i Svea hovrätt Bengt Sandström att fr. o. m. 1 april 1951 vara tingsdomare i S. Roslags domsaga;
    s. d. med bifall till därom gjorda ansökningar beviljat följande personer avsked, nämligen häradshövdingen i Västmanlands östra domsaga Otto Karlsson med utgången av juli 1951 och häradshövdingen i Norra Hälsinglands domsaga Gösta Holmberg med utgången av jun 1951.

 

    Stockholms rådhusrätt. Till extra rådmän i Stockholms rådhusrätt ha förordnats 2 jan. 1951 assessorn vid rådhusrätten Erik Svenonius (fr. o. m. 1 jan. s. å.) samt 27 febr. 1951 bitr. polisdomaren Gösta Welander (fr. o. m. 1 febr. s. å.).
    Till rådman i rådhusrätten har K. M:t 30 mars 1951 utnämnt e. rådmannen därstädes Carl Gustav Lundberg.

 

    Övriga rådhusrätter. K. M:t har 30 mars 1951
    med bifall till därom gjord ansökning beviljat borgmästaren i Kristianstad Einar Dörring avsked med utgången av juni 1951;
    utnämnt t. f. assessorn vid rådhusrätten i Karlskrona Bo Lindstén att fr. o. m. 1 april 1951 vara assessor vid samma rådhusrätt.

 

    Åklagarväsendet. RÅ-ämbetet har 31 jan. 1951 till stadsfiskal i Södertälje fr. o. m. 1 mars 1951 utnämnt stadsfiskalen i Köping Ola Olsson.
    K. M:t har 2 mars 1951 fastställt ny instruktion för åklagarmyndigheten i Västerås, innebärande att förutv. polismästar- och stadsfiskalstjänsten uppdelas på två självständiga tjänster, en polismästar och en stadsfiskalstjänst, samt att därutöver inrättas en befattning såsom bitr. stadsfiskal.

 

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 30 mars 1951 entledigat statsrådet Hildur Nygren från förordnande att vara ledamot av nämnden samt i hennes ställe förordnat suppleanten i nämnden fru Greta Bolin, f. Jonsson. Led. av riksdagens I kamm. hemmansägaren Johan Albert Hermansson erhöll s. d. fortsatt förordnande som ledamot i nämnden under fem år.

 

Trycklov meddelat 30/4 1951.