Deutsche Landesreferate zum Dritten Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung in London 1950 utg. av ERNST WOLFF. Walter de Gruyter & Co, Berlin, och J. C.B. Mohr (Paul Siebeck). Thübingen 1950. 995 s. DM 80.00.

 

    De tyska juristerna ha av trycket utgivit sina rapporter till tredje världskongressen för jämförande rättsvetenskap, som ägt rum i London under tiden 31 juli—5 aug. 1950 (jfr SvJT 1951 s. 151). Om man känner tysk grundlighet kan man tänka sig vilket lärt arbete som på detta sätt blivit till. På omkring tusen sidor innehåller det femtiofyra avhandlingar inom nästan alla den juridiska vetenskapens områden: från islamitisk arvsrätt och den europeiska rättens reception i Kina till transportförsäkring inom lufträtten, från den kanoniska rätten (fyra uppsatser) till juridiska personers auktorrätt, från rättsfilosofisk tolkning av det mänskliga personlighetsbegreppet till »Contempt of Court» och till frågan om privat egendomens nationalisering.
    Om man vill anmäla ett verk av denna beskaffenhet och samtidigt visa sig så noggrann som en jurist bör vara, står man inför en nästan olöslig uppgift. Ty även om en anmälare sanningsenligt kunde påstå att han noggrant arbetat sig igenom alla avhandlingarna, så skulle han knappast finna läsare villiga att skänka honom tilltro.
    Undertecknad måste därför nöja sig med dels att oinskränkt erkänna

 

448 LITTERATUR.sina forna landsmäns flit, lärdom och vetenskapliga precision och dels att utvälja några uppsatser som han själv studerat med särskild behållning. Dessa äro: PAUL GIESEKE »Das Wesen der Kapitalgesellschaft»», HANS DÖLLE »Der Ordre public im internationalen Privatrecht», KONRAD DUDEN »Die Auswirkung von Änderungen der Valutakurse auf internationale Zahlungen», HANS-CARL NIPPERDEY »Das Streikrecht» och ERNST WOLFF »Die internationalen Gerichte und die privaten Interessen».
    Detta urval är godtyckligt. Men under förutsättning att ett omdöme pars pro toto är tillåtet, må de sägas att verket kommer att visa sig vara en fyndgruva för envar som vill fullkomna sitt vetande på svårtillgängliga rättsområden.

G. S.