Brekkesaken avgjort i Höyesterett. I oktober 1949 ble en 27 år gammel lærerskolekandidat i Kristiansand, Carstein Brekke, ved Agder lagmannsrett dömt til 12 års fengsel for drapsforsök med döden tilfölge fore n annen person enn tilsiktet (aberratio ictus). Det ble under saken fastslått ved vitneförsel og ved tiltaltes erkjennelse at han i mars 1949 hadde sendt en pakke inneholdende forgiftet sjokolade-konfekt til en norsk student i Lund. Denne student var på den tid nettopp blitt forlovet med en ung pike som Brekke også var sterkt inntatt i. En liten svensk pike, som fikk smake sjokladen, döde av arsenikk-forgiftning. Lagmannsrettens dom ble påanket til Höyesterett såväl av domfelte som av påtalemyndigheten. Den 16. mai i år avsa Höyesterett dom, hvorved den tog påtalemyndighetens påstand tilfölge og skjerpet straffen til 15 år. Under prosedyren for Höyesterett ble de rettspsykiatrisk sakkyndiges utredning trukket sterkt i forgrunnen. Disse hadde for lagmannsretten fremholdt, og etter senere fortsatt mentalobservasjon fastholdt, under tiltredelse av en tredje oppnevnt sakkyndig, at Brekke på den tid han foretok den forbryterske handling hadde befunnet seg i en »sykelig affekttilstand, som hadde bevirket en dypere gående endring i observantens personlighetsstruktur — med en fortrengningsmekanisme som nesten når graden av en personlighetsspaltning». (Jfr. Professor dr. med. Gabriel Langfeldts artikkel i NTfK 1950 s. 133.)
    Denne uttalelse vakte sterk motsigelse innen psykiatrikernes krets. Bl. a. professor med. dr Olof Kinberg og dr. Scharffenberg tog avstand fra hypotesen. Likeså, i et skriv til riksadvokaten, mens saken stod for Höyesterett, Den Norske Rettsmedisinske Kommisjon. Höyesterett fant heller ikke grunn

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 473til å anta at der forelå en sådan patologisk unntakelsestilstand som de sakkyndige hadde fremholdt.

A. A.